ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM GŁĘBOKIE W OKRESIE OD 01.07.2016 R. DO 31.03.2017 R.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-06-03 12:07:06 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny na wywóz nieczystości ciekłych w Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie w okresie od 01.07.2016 r. do 31.03.2017 r.
 
1.    Postanowienia wstępne
  1)    Przetarg odbywa się zgodnie z art. 701, 703 i 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r. poz. 380 j.t. z późn. zm.).
  2)    Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.) dla niniejszego przetargu nie mają zastosowania przepisy ww. ustawy.
  3)    Organizatorem przetargu jest Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku z siedzibą w Międzyrzeczu, os. Kasztelańskie 8A, 66-300 Międzyrzecz zwanym dalej „Zamawiającym”.
 
2.    Przedmiot przetargu
  1)    Przedmiotem przetargu jest świadczenie usług w zakresie wywozu pojazdem/pojazdami asenizacyjnym/i nieczystości płynnych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych na terenie administrowanym przez Zamawiającego, tj. Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie (zw. dalej Ośrodek) i dostarczanie ich do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków.
  2)    Z powodu położenia Ośrodka w tzw. obszarze leśnym oraz istniejącej na terenie rekreacyjnym infrastruktury, wewnętrznych dróg i ścieżek odbiór nieczystości płynnych odbywać się będzie drogami wewnętrznymi z punktów odbioru oznaczonych na załączonej mapie Ośrodka. Dopuszczalna maksymalna pojemność beczki pojazdu asenizacyjnego nie może przekroczyć 13 m3.
  3)    Zapotrzebowanie ilościowe na wywóz nieczystości płynnych w okresie obowiązywania umowy wynosi ok. 5500 m3, przy czym największa intensywność wywozu przypada na sezon letni, liczony od 1 lipca do 31 sierpnia.
  4)    W trakcie okresu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Międzyrzecz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  5)    Termin realizacji zamówienia: 01.07.2016 r. – 31.03.2017 r.
  6)    Zamawiający zaleca zainteresowanym Wykonawcom wizję lokalną Ośrodka w celu zapoznania się z warunkami wykonania zadania, ze względu na istniejąca infrastrukturę oraz rozkład wewnętrznych dróg Ośrodka.
  7)    Szczegółowy zakres przedmiotu przetargu zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
 
3.    Termin związania ofertą
Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
4.    Warunki udziału w przetargu
  1)    W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
    a)    posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie gminy Międzyrzecz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
    b)    wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub nadal wykonują co najmniej jedną usługę związaną z wywozem nieczystości ciekłych pojazdem/pojazdami asenizacyjnym/i, o wartości (netto) co najmniej 80 000,00 zł oraz załączą dowody określające czy usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie,
    c)    dysponować będą do wykonywania przedmiotowej usługi co najmniej jednym pojazdem asenizacyjnym – dopuszczalna maksymalna pojemność beczki pojazdu asenizacyjnego nie może przekroczyć 13 m3,
  2)    Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełnienia warunków udziału w przetargu.
  3)    Warunki udziału w przetargu określone niniejszym ogłoszeniem udostępnione są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego (BIP) oraz tablicy ogłoszeniowej w jego siedzibie.
  4)    Zamawiający do upływu terminu składania ofert może zmienić warunki przetargu informując o tym na stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeniowej. W sytuacji, gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną może wydłużyć termin do złożenia oferty.
 
5.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą w celu  potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu
  1)    Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy poza ofertą sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia złożyli następujące dokumenty:
    a)    aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie gminy Międzyrzecz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
    b)    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług, o których mowa w pkt. 4.1 b w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały lub są wykonywane – wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia,
    c)    dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
Dowodami są:
          poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
          listy referencyjne,
          inne dokumenty zawierające dane, co do jakości, tj. prawidłowości, zgodności z umową, terminowości, należytej staranności wykonanych lub wykonywanych usług,
    d)    wykaz dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia przynajmniej jednego pojazdu asenizacyjnego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym pojazdem – wzór stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia,
  2)    Wykonawcy, którzy realizowali usługi w zakresie, o którym w pkt. 4.1 b na rzecz Zamawiającego nie mają obowiązku przedkładania wykazu i dowodów, o których mowa w pkt 5.1 b i c ogłoszenia.
  3)    Poza ofertą, która musi zostać złożona w oryginale pozostałe dokumenty mogą zostać złożone w formie oryginału lub czytelnej, niebudzącej wątpliwości co do jej prawdziwości kserokopii. Upoważnienia lub pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy muszą bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
  4)    Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
  5)    Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 5. ogłoszenia musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
 
6.    Opis sposobu obliczenia ceny
  1)    Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę  za 1 m3 wywiezionych nieczystości.
  2)    Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
  3)    Wykonawca zaproponuje stawkę netto, określi podatek VAT i poda cenę (brutto) za 1 m3 wywiezionych  nieczystości.
 
7.    Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  i sposobu oceny ofert
  1)    Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował  się jedynym kryterium: cena oferty 100%.
  2)    Oceny ofert dokonają osoby wyznaczone przez Zamawiającego.
  3)    W pierwszym etapie, który jest jawny i odbędzie się w terminie i miejscu określonym w pkt. 11 niniejszego ogłoszenia Zamawiający dokona otwarcia ofert.
  4)    Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
    a)    została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
    b)    do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych w ogłoszeniu, z zastrzeżeniem pkt. 5.4.,
    c)    jest niezgodna z wymaganiami niniejszego przetargu,
    d)    będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
    5)    W drugim etapie, który jest niejawny, Zamawiający wybierze tę ofertę spośród ofert spełniających wymagania formalne, która przy spełnieniu wszystkich zawartych w ogłoszeniu o przetargu warunków, zawierać będzie najniższą cenę.
 
8.    Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  przekazywania oświadczeń i dokumentów
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie,  za pomocą poczty elektronicznej e-mail: lub faksu: (95) 742 22 97.  
 
9.    Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Grzegorz Rydzanicz – Dyrektor MOSiW, Marek Sancewicz – Kierownik ds. Obiektów Sportowych i Wypoczynkowych – e-mail: , faks: (95) 742 22 97.
 
10.    Opis sposobu przygotowania ofert
Ofertę sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętym opakowaniu opatrzonym napisem:
„Przetarg na wywóz nieczystości ciekłych
Nie otwierać przed 13 czerwca 2016 roku do godz. 13.15”
 
11.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Miejsce składania ofert – Sekretariat  MOSiW, os. Kasztelańskie 8a, 66-300 Międzyrzecz
Termin składania ofert – do 13 czerwca 2016 r., do godz. 13.00
Miejsce otwarcia ofert – Gabinet Dyrektora MOSiW
Termin otwarcia ofert –  13 czerwca 2016 r., godz. 13.15
 
12.    Informacje o formalnościach
  1)    Zamawiający niezwłocznie po wybraniu oferty albo zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru, powiadomi na piśmie Wykonawców o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.
  2)    Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający wezwie niezwłocznie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy – wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, nie dłuższy niż termin związania ofertą.
  3)    Jeżeli oferent uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą.
 
13.    Postanowienia końcowe
  1)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
    a)    odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
    b)    zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
    c)    zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
    d)    żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie przetargu,
    e)    wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.
  2)    Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a Wykonawca od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem przetargu są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także warunkami przetargu.
  3)    Zamawiający oraz Wykonawca może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny oferent lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli umowa została zawarta na cudzy rachunek, jej unieważnienia może żądać także ten, na czyj rachunek umowa została zawarta, lub dający zlecenie. Uprawnienie powyższe wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o istnieniu przyczyny unieważnienia, nie później jednak niż z upływem roku od dnia zawarcia umowy.
 
Ogłoszenie (do pobrania).
 
Załączniki (do pobrania):
1.    Formularz ofertowy.
2.    Wykaz wykonanych usług.
3.    Wykaz sprzętu.
4.    Projekt umowy wraz z załącznikiem mapowym.  
 
 
WYNIK:
Dyrektor Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu informuje, iż w dniu 13.06.2016 r. po przeprowadzeniu przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożył Pan Mariusz Konieczny.
« powrót do poprzedniej strony