ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Regulamin organizacyjny MOSiW

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-11-06 12:30:02 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA SPORTU I WYPOCZYNKU 
W MIĘDZYRZECZU
§ 1
 1. Regulamin organizacyjny Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu, zwany dalej MOSiW, określa jego wewnętrzną organizację.
 2. Siedzibą MOSiW jest Międzyrzecz, os. Kasztelańskie 8A.
 3. Wszelkie pisma do MOSiW należy doręczać (kierować) do jego siedziby.
 4. W siedzibie MOSiW znajduje się m. in. administracja /symbol A/ tj. sekretariat, gabinet Dyrektora MOSiW oraz dział kadr i płac /symbol KP/. Dział finansowo – księgowy /symbol FK/ znajduje się w odrębnym biurze, os. Kasztelańskie 8B.
 5. W skład MOSiW wchodzą m.in. następujące obiekty: Hala Widowiskowo-Sportowa w Międzyrzeczu /symbol HWS/, Pływalnia Miejska „Kasztelanka” w Międzyrzeczu /symbol PM/, Stadion Miejski im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu /symbol SM/, kąpielisko Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” /symbol KOW/, Boisko Wielofunkcyjne „Orlik 2012” w Międzyrzeczu /symbol OR/, Boiska wielofunkcyjne w Bobowicku, Bukowcu, Kalsku, Kaławie, Kęszycy Leśnej /symbol BMiejscowość np. BBobowicko, BKalsko itd./.
§ 2
 1. MOSiW realizuje zadania wynikające ze Statutu oraz zadania zlecone przez Gminę Międzyrzecz w zakresie sportu, wypoczynku i rekreacji. MOSiW zarządza również w imieniu Gminy Międzyrzecz terenami oraz obiektami rekreacyjnymi i sportowymi.
 2. Warunki, szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych obiektów, dni i godziny ich otwarcia określają regulacje wewnętrzne tych obiektów.
§ 3
 1. Na strukturę organizacyjną MOSiW składają się następujące stanowiska pracy:
  • a)    Dyrektor
  • b)    Kierownik ds. obiektów sportowych i wypoczynkowych
  • c)    Główny księgowy
  • d)    Starszy inspektor
  • e)    Księgowy
  • f)    Kierownik-gospodarz obiektu
  • g)    Menadżer sportu
  • h)    Kancelista
  • i)    Kasjer
  • j)    Pracownik zaplecza sportowego
  • k)    Ratownik/Młodszy ratownik
  • l)    Konserwator
  • m)    Rzemieślnik-specjalista
  • n)    Sprzątaczka.
 2. Podział zadań i obowiązków na poszczególnych stanowiskach ustala Dyrektor MOSiW.
 3. Strukturę organizacyjną MOSiW określa schemat organizacyjny, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Do realizacji zadań przewiduje się możliwość tworzenia działów w ramach funkcjonowania MOSiW.
§ 4
 1. MOSiW kieruje jego Dyrektor.
 2. Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w Statucie MOSIW.
 3. Dyrektor podpisuje pisma wychodzące na zewnątrz, z tym, że kierownicy obiektów mogą zgodnie z zakresem obowiązków lub po uzgodnieniu z Dyrektorem – podpisywać pisma w sprawach podległych im obiektów.
 4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Kierownik ds. obiektów sportowych i wypoczynkowych lub inny upoważniony pracownik.
§ 5
Do zadań Kierownika ds. obiektów sportowych i wypoczynkowych należy w szczególności:
 1. kierowanie i nadzór nad działalnością podległych obiektów
 2. prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych dotyczących podległych obiektów
 3. kontrola wydatków oraz zakupów bieżących dotyczących podległych obiektów
 4. utrzymanie bazy technicznej wyznaczonych obiektów
 5. kierowanie i nadzór nad podległymi pracownikami.
 
§ 6
1)    Do zadań Głównego księgowego należy w szczególności:
a)    prowadzenie całości spraw budżetowo-finansowych,
b)    dokonywanie kontroli przeprowadzanych operacji gospodarczych,
c)    prowadzenie rachunkowości MOSiW zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
e)    dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
f)    sporządzanie sprawozdań, rozliczeń  MOSiW,
g)    nadzór nad przestrzeganiem racjonalnej gospodarki finansowej.
2)    Główny księgowy wykonuje zadania przy pomocy Księgowego.
 
§ 7
Do zadań Starszego inspektora należy w szczególności:
1)    prowadzenie całości spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych związanych z pracownikami MOSiW,
2)    nadzór nad sekretariatem MOSiW,
 
§ 8
Do zadań Księgowego należy w szczególności:
1)    dekretowanie i księgowanie dokumentów finansowych,
2)    prowadzenie kasy głównej MOSiW,
3)    prowadzenie ewidencji i dokumentacji środków trwałych i wyposażenia.
 
§ 9
Do zadań Kierownika – gospodarza obiektu należy w szczególności:
1)    kierowanie i nadzór nad działalnością podległych obiektów,
2)    prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych dotyczących podległych obiektów,
3)    kontrola wydatków oraz zakupów bieżących dotyczących podległych obiektów,
4)    utrzymanie bazy technicznej wyznaczonych obiektów,
5)    kierowanie i nadzór nad podległymi pracownikami.
 
§ 10
Do zadań Menadżera sportu należy w szczególności:
1)    koordynacja zajęć sportowych na obiektach sportowych MOSiW,
2)    sporządzanie kalendarza imprez MOSiW,
3)    organizacja imprez sportowych.
 
§ 11
Do zadań Kancelisty należy w szczególności:
1)    obsługa sekretariatu MOSiW,
2)    prowadzenie spraw administracyjnych,
3)    przyjmowanie korespondencji.
 
§ 12
Do zadań Kasjera należy w szczególności:
1)    dokonywanie operacji kasowych, zabezpieczenie i przechowywanie gotówki,
2)    czuwanie nad właściwym przebiegiem operacji kasowych.
 
§ 13
Do zadań Pracownika zaplecza sportowego należy w szczególności:
1)    wykonywanie napraw sprzętu i infrastruktury sportowej będącej w dyspozycji MOSiW,
2)    czynny udział przy organizacji i realizacji zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych.
 
§ 14
Do zadań Ratownika/Młodszego ratownika należy w szczególności nadzór nad bezpieczeństwem osób korzystających z pływalni.
   
§ 15
Do zadań Konserwatora należy w szczególności:
1)    prowadzenie stałej i systematycznej kontroli stanu technicznego w wyznaczonym obiekcie,
2)    dokonywanie napraw i konserwacji sprzętów i urządzeń.
 
§ 16
Do zadań Rzemieślnika-specjalisty należy w szczególności:
1)    systematyczna kontrola stanu technicznego wyznaczonego obiektu,
2)    dokonywanie bieżących napraw sprzętów, urządzeń i infrastruktury.
 
§ 17
Do zadań Sprzątaczki należy w szczególności:
1)    utrzymanie czystości i porządku w wyznaczonym obiekcie,
2)    dokonywanie kontroli obiektu oraz zgłaszanie usterek przełożonemu.
 
§ 18
Niezależnie od zadań pracowników MOSiW przewidzianych w niniejszym regulaminie organizacyjnym, opracowuje się dla każdego pracownika zakres czynności. Zakres czynności na piśmie przedkłada się pracownikowi.
 
§ 19
1.    Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godzinach 9.00 – 12.00.
2.    Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach 9.00 – 12.00.
3.    W siedzibie MOSiW przyjmowane są pisemne skargi i wnioski codziennie w godzinach pracy administracji.
 
§ 20
1.    Kontrolę zarządczą w MOSiW stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny, adekwatny, skuteczny i terminowy, we wszystkich jego aspektach funkcjonowania i warunkach działania.
2.    Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
a)    zgodności działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
b)    skuteczności i efektywności działania;
c)    wiarygodności sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych;
d)    ochrony wszystkich rodzajów zasobów;
e)    przestrzegania i promowania wartości etycznych i zasad etycznego postępowania;
f)    efektywności i skuteczności przepływu informacji;
g)    zarządzania ryzykiem.
3.    System kontroli zarządczej w MOSiW obejmuje:
a)    samokontrolę,
b)    kontrolę wewnętrzną,
c)    kontrolę zewnętrzną,
d)    kontrolę finansową,
e)    audyt wewnętrzny z Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu,
f)    nadzór sprawowany przez:
- kadrę kierowniczą zgodnie z podziałem kompetencji i zadań,
- Burmistrza Międzyrzecza poprzez upoważnionych pracowników w zakresie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Gminy Międzyrzecz.
4.    Szczegółowe zasady funkcjonowania kontroli zarządczej określa Dyrektor MOSiW
w drodze odrębnego zarządzenia.
 
Dyrektor
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
(-) Grzegorz Rydzanicz
 
« powrót do poprzedniej strony