ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Regulamin kąpieliska położonego nad jeziorem Głębokie oraz regulamin placu zabaw i siłowni plenerowej na Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-10-13 13:41:30 przez Anna Lisiecka, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Regulamin kąpieliska położonego nad jeziorem Głębokie 
 1. Kąpielisko jest terenem przeznaczonym do wypoczynku i rekreacji.
 2. Kąpielisko funkcjonuje w okresie letnim, ustalonym w odrębnej uchwale. Szczegółowe godziny funkcjonowania kąpieliska podane są na tablicach informacyjnych. 
 3. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są stosować się do poleceń ratowników. 
 4. Sygnalizacja flagowa funkcjonująca na kąpielisku: 
  • 1) kolor biały - oznacza zezwolenie na kąpiel w granicach kąpieliska
  • 2) kolor czerwony - oznacza zakaz kąpieli
  • 3) brak flagi – oznacza brak dyżuru ratowniczego. 
 5. Obszar przeznaczony do kąpieli określony jest: 
  • 1) bojami czerwonymi - dla nieumiejących pływać
  • 2) bojami żółtymi - dla umiejących pływać
  • 3) brodzik dla dzieci oznaczony bojami w kolorze białym oraz dodatkowo otoczony siatką.
 6. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest wywieszenie czerwonej flagi przez ratowników i dźwięk gwizdka lub syreny. 
 7. W celu zwiększenia bezpieczeństwa kąpiących się na kąpielisku opiekun zorganizowanej grupy dzieci, zgłasza ratownikowi zamiar wprowadzenia grupy dzieci do wody.
 8. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na kąpielisku jedynie pod opieką osób pełnoletnich. 
 9. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno: 
  • 1) wchodzić do wody w strefie oznaczonej bojami żółtymi, jeżeli nie umieją pływać
  • 2) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, w czasie, gdy wywieszona jest czerwona flaga oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej
  • 3) przekraczać strefy oznaczonej bojami żółtymi
  • 4) zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników kąpieliska
  • 5) ustawiać leżaków na pomostach kąpieliska
  • 6) korzystać ze sprzętu pływającego w strefie wyznaczonej do kąpieli, w szczególności dotyczy to pontonów
  • 7) wrzucać i popychać innych osób do wody
  • 8) skakać z pomostów do wody i przepływać pod pomostami
  • 9) zaśmiecać terenu kąpieliska
  • 10) łowić ryb w obszarze kąpieliska, w godzinach jego funkcjonowania
  • 11) wjeżdżać i wprowadzać pojazdów na pomosty kąpieliska
  • 12) wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających i psychoaktywnych
  • 13) załatwiać potrzeb fizjologicznych poza WC
  • 14) używać w czasie kąpieli mydła, szamponów i innych środków higieny osobistej
  • 15) rozstawiać namiotów oraz nocować
  • 16) niszczyć urządzeń i sprzętu znajdującego się na kąpielisku
  • 17) zakłócać spokoju innym osobom przebywającym na kąpielisku
  • 18) wprowadzać psów i innych zwierząt.
 10. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą wypraszane/usuwane z terenu kąpieliska.
 11. Skargi i wnioski w sprawach funkcjonowania kąpieliska można składać w siedzibie Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu, Os. Kasztelańskie 8A, e-mail: , tel. 95 742 73 80.

Akapit nr - brak tytułu

Regulamin korzystania z placu zabaw, których administratorem jest Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku
 1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw, rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży.
 2. Administratorem placu zabaw jest Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku, Os. Kasztelańskie 8A, 66-300 Międzyrzecz, tel. 95 742 73 80.
 3. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych powinno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka, a oceny tego faktu powinni dokonywać rodzice lub opiekunowie dziecka.
 4. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.
 5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł zachowania:
  • 1) w pobliżu urządzeń zabawowych zabrania się jazdy na deskorolkach, rowerach lub motorowerach
  • 2) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek i dachów domków
  • 3) zabrania się jednoczesnego korzystania z huśtawek, ważek i karuzeli przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.
 6. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
  • 1) przebywania osób pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających
  • 2) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających
  • 3) palenia wyrobów tytoniowych
  • 4) niszczenia sprzętu i urządzeń oraz innych elementów wyposażenia placu zabaw
  • 5) zaśmiecania terenu
  • 6) niszczenia zieleni
  • 7) wprowadzania zwierząt
  • 8) wjazdu pojazdami silnikowymi w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym
  • 9) okazywania agresji wobec dzieci korzystających z urządzeń (bicia, popychania i innych czynności)
  • 10) korzystania z urządzeń zabawowych przez osoby dorosłe
  • 11) zakłócania spokoju i porządku publicznego
  • 12) gry w piłkę nożną i inne gry zespołowe poza miejscami do tego wyznaczonymi przez administratora
  • 13) prowadzenia działalności handlowej i umieszczania reklam bez pozwolenia administratora
  • 14) organizacji jakichkolwiek imprez bez zgody administratora
  • 15) korzystania z uszkodzonych lub niesprawnych urządzeń zabawowych
  • 16) samodzielnej naprawy uszkodzonych lub niesprawnych urządzeń.
 7. Zabrania się przebywania na terenie placu zabaw podczas wykonywania prac konserwatorskich lub innych wynikających z decyzji administratora. 
 8. O wszelkich aktach wandalizmu, uszkodzeniach urządzeń, łamaniu regulaminu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie placu zabaw należy poinformować administratora.

Akapit nr - brak tytułu

Regulamin korzystania z siłowni plenerowej, których administratorem jest Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypopczynku
 1. Siłownia plenerowa jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabawy, rekreacji i wypoczynku. 
 2. Administratorem siłowni plenerowej jest Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku, Os. Kasztelańskie 8A, 66-300 Międzyrzecz, tel. 95 742 73 80.
 3. Osoby korzystające z siłowni plenerowej zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustalonych zasad. 
 4. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z urządzeń siłowni ma obowiązek zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia i sposobem wykonywania ćwiczeń, zamieszczonym na każdym urządzeniu.
 5. Zabrania się korzystania z urządzeń w przypadku braku instrukcji korzystania z urządzenia. O fakcie tym należy powiadomić administratora. 
 6. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzenia – usterki należy zgłaszać administratorowi. Zabrania się korzystania z urządzeń niesprawnych i uszkodzonych.
 7. Osoby poniżej 12 roku życia mogą korzystać z siłowni wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów. 
 8. Z urządzeń siłowni plenerowej należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa. 
 9. Osoby korzystające z siłowni niezgodnie z regulaminem, ćwiczą na własną odpowiedzialność. 
 10. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem. 
 11. Na terenie siłowni plenerowej zabrania się w szczególności: 
  • 1) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających
  • 2) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających
  • 3) palenia wyrobów tytoniowych
  • 4) niszczenia sprzętu i urządzeń oraz innych elementów wyposażenia siłowni
  • 5) zaśmiecania terenu
  • 6) niszczenia zieleni
  • 7) wprowadzania zwierząt
  • 8) wjazdu pojazdami silnikowymi w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym
  • 9) zakłócania spokoju i porządku publicznego
  • 10) gry w piłkę nożną i inne gry zespołowe
  • 11) prowadzenia działalności handlowej i umieszczania reklam bez pozwolenia administratora
  • 12) organizacji jakichkolwiek imprez bez zgody administratora
  • 13) samodzielnej naprawy uszkodzonych lub niesprawnych urządzeń.
 12. Zabrania się przebywania na terenie siłowni podczas wykonywania prac konserwatorskich lub innych wynikających z decyzji administratora. 
 13. O wszelkich aktach wandalizmu, uszkodzeniach urządzeń, łamaniu regulaminu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie siłowni należy poinformować administratora.
« powrót do poprzedniej strony