ˆ

Statut wraz z aktualnymi zmianami MOSiW

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Statut MOSiW

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-11-06 11:28:51 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

STATUT Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu stanowi załącznik do Uchwały Nr LII/515/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie statutu Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu

Akapit nr - brak tytułu

STATUT Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku
 1. Rozdział.
  ​Postanowienia ogólne
  • § 1. Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu zwany dalej MOSiW jest jednostką budżetową Gminy Międzyrzecz .
  • § 2. Nadzór nad MOSiW sprawuje Burmistrz Międzyrzecza.
  • § 3. Siedzibą MOSiW jest miasto Międzyrzecz.
  • § 4. MOSiW terenem swojego działania obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • § 5. MOSiW wykonuje zadania własne Gminy Międzyrzecz w zakresie sportu i rekreacji z wyłączeniem zadań realizowanych w tym obszarze przez szkoły.
 2. Rozdział
  ​Cele i zadania MOSiW
  • § 6. Celem działania MOSiW jest:
  1. upowszechnianie zachowań prozdrowotnych
  2. propagowanie i popularyzowanie kultury fizycznej i sportu, rekreacji i wypoczynku
  3. zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych
  4. zapewnienie warunków do rekreacji oraz uprawiania sportu poprzez utrzymywanie w należytym stanie obiektów sportowych i udostępnianie ich zainteresowanym.
  • § 7. MOSiW realizuje cele określone w § 6 poprzez:
  1. administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi Gminy Międzyrzecz oraz nieruchomościami Gminy nad jez. Głębokim, z zachowaniem szczególnej staranności w administrowaniu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochroną
  2. udostępnianie administrowanych obiektów wszystkim zainteresowanym
  3. prowadzenie nauki pływania
  4. prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych
  5. propagowanie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży zachowań promujących zdrowy sposób spędzania wolnego czasu
  6. udostępnianie bazy pływackiej szkołom działającym na terenie Gminy Międzyrzecz na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
  7. organizowanie zawodów sportowych i imprez o charakterze rekreacyjnym
  8. realizowanie innych zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej
  9. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie realizacji zadań statutowych.
 3. Rozdział
  ​Organizacja MOSiW
  • § 8.
  1. MOSiW zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
  2. Dyrektor MOSiW działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Międzyrzecza.
  • § 9.
  1. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora MOSiW wykonuje Burmistrz Międzyrzecza.
  2. Zatrudnienie następuje zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1459).
  • § 10.
  1. Do zakresu obowiązków Dyrektora MOSiW w szczególności należy:
   • 1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania MOSiW i kierowanie jego działalnością
   • 2) opracowywanie oraz realizacja planów finansowych
   • 3) zaciąganie zobowiązań i dysponowanie środkami finansowymi MOSiW w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa
   • 4) sprawowanie kontroli wewnętrznej
   • 5) reprezentowanie zakładu na zewnątrz
   • 6) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników w MOSiW
   • 7) wydawanie, w oparciu o obowiązujące akty normatywne, zarządzeń wewnętrznych, instrukcji i regulaminów
   • 8) określanie dni i godzin otwarcia pływalni, hali widowiskowo-sportowej, stadionu i boisk oraz plaży nad jeziorem Głębokim
   • 9) prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji
   • 10) zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom administrowanych obiektów.
  2. Wewnętrzną organizację MOSiW określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.
 4. Rozdział
  Gospodarka finansowa MOSiW
  • § 11.
  1. MOSiW prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.
  2. Podstawą gospodarki finansowej MOSiW jest roczny plan dochodów i wydatków zwany dalej planem finansowym.
  • § 12. MOSiW prowadzi rachunkowość według wymogów określonych w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych i wydawanych doń przepisach wykonawczych oraz sporządza według zasad tam podanych, sprawozdania finansowe i budżetowe.
  • § 13. MOSiW prowadzi odrębny rachunek bankowy.
 5. Rozdział
  ​Nadzór nad MOSiW
  • § 14.
  1. Burmistrz Międzyrzecza w granicach określonych przez prawo dokonuje kontroli i oceny działalności MOSiW oraz jego Dyrektora.
  2. W ramach sprawowanego nadzoru Burmistrz jest uprawniony do:
   • 1) żądania informacji, sprawozdań i wglądu do dokumentów
   • 2) zobowiązania Dyrektora do podjęcia określonych działań bądź wstrzymania się od nich.
 6. Rozdział
  Postanowienia końcowe
  • § 15. W sprawach związanych z funkcjonowaniem MOSiW, a nie uregulowanych niniejszym statutem, stosuje się regulamin organizacyjny oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
  • § 16. Zmiany w statucie mogą być dokonywane uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
  • § 17. MOSiW używa pieczęci o treści:
   Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
   os. Kasztelańskie 8 A
   66-300 Międzyrzecz
   tel. ..................
   NIP ...............
   ​REGON ............
« powrót do poprzedniej strony