ˆ

Regulaminy i zasady korzystania z obiektów zarządzanych przez MOSiW

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

REGULAMIN HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ W MIĘDZYRZECZU

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-10-13 12:57:34 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

REGULAMIN HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ W MIĘDZYRZECZU
 1. Hala widowiskowo – sportowa jest administrowana przez Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu.
 2. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą Kierownika w oparciu o harmonogram.
 3. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Z hali sportowej korzystać mogą:
  • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela
  • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera
  • zakłady pracy, instytucje, organizacje
  • osoby fizyczne
  • dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich
  • osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z udziałem publiczności.
 5. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby:
  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających
  • z przeciwwskazaniami lekarskimi.
 6. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
  • założenie właściwego obuwia sportowego – tzw. ”halówki” (czystego, niepozostawiającego - podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.)
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali
  • utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych
  • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
 7. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:
  • palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających, gum do żucia, słonecznika
  • wnosić i używać sprzętu niesportowego
  • niszczyć sprzętu i wyposażenia hali
  • wprowadzać zwierząt.
 8. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.
 9. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę powinno odbywać się w jego obecności.
 10. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku na hali, w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali w trakcie i po każdych zajęciach.
 11. Korzystający z hali, po zakończonych zajęciach, zobowiązani są do uporządkowania sprzętu sportowego – złożenie w miejscu przechowywania.
 12. Kierownictwo obiektu sportowego może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z hali sportowej.
 13. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach oraz rzeczy nieoddane do depozytu, zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
 15. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przeciw pożarowych.
 16. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
 17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 18. Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 19. Kierownictwo hali sportowej zastrzega sobie prawo  do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
 20. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron.
 21. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do kierownictwa hali sportowej lub Kierownika Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu.
 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
WYNAJEM HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ
 1. Wynajmu hali widowiskowo – sportowej dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku, w którym należy przedstawić następujące informacje:
  • a) Osoba indywidualna powinna przedstawić następujące dane:
   • imię i nazwisko osoby wynajmującej
   • aktualny adres zamieszkania
   • numer dowodu osobistego
   • numer telefonu kontaktowego
   • szczegóły wynajmu (data, godziny, cel).
  • b) Grupy zorganizowane, kluby, instytucje czy zakłady pracy powinny przedstawić następujące dane:
   • imię i nazwisko osoby wynajmującej
   • pełną nazwę i dane wynajmującego
   • szczegóły wynajmu (data, godziny)
   • wyznaczyć osobę odpowiedzialną za grupę korzystającą z hali wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 2. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który reprezentuje grupę przed Kierownikiem MOSiW oraz ustala z kierownikiem gospodarzem obiektu lub menadżerem sportu sprawy organizacyjne i personalne, a także ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodnie z obowiązującym regulaminem. Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia.
 3. Do korzystania z hali, jej urządzeń oraz sprzętu sportowego, uprawnione są osoby, które dokonały opłaty według obowiązującego cennika i przestrzegają ustalonych zasad w regulaminie.
 4. Ustala się, że Wynajmujący dokonuje wpłaty gotówką najpóźniej na 3 dni przed wejściem na obiekt, grupy zorganizowane opłacają za cały miesiąc z góry.
 5. Przed wejściem na halę Wynajmujący okazuje uprawnionej osobie dowód wpłaty.
 6. Nie uiszczenie opłaty w terminie, nie uprawnia do wejścia na teren obiektu, a MOSiW ma prawo do zmiany harmonogramu wynajmu hali.
 7. Wynajmujący ma obowiązek powiadomienia, co najmniej na 2 dni przed terminem wynajmu hali o odstąpieniu od wynajmu. W przypadku nie powiadomienia dokonana opłata zaliczona jest jak za odbyte zajęcia.
 8. Stowarzyszenia, organizacje i instytucje kultury fizycznej realizujące zadania gminy oraz zadania statutowe MOSiW w zakresie kultury fizycznej korzystają z hali bezpłatnie.

Akapit nr - brak tytułu

REGULAMIN
HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ W MIĘDZYRZECZU
 1. Hala widowiskowo – sportowa jest administrowana przez Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu.
 2. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą Kierownika w oparciu o harmonogram.
 3. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Z hali sportowej korzystać mogą:
 • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,
 • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
 • zakłady pracy, instytucje, organizacje,
 • osoby fizyczne,
 • dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
 • osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z udziałem publiczności.
 1. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby:
 • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających,
 • z przeciwwskazaniami lekarskimi.
 1. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
 • założenie właściwego obuwia sportowego – tzw. ”halówki” (czystego, niepozostawiającego - podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.),
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali,
 • utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych,
 • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
 1. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:
 • palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających, gum do żucia, słonecznika,
 • wnosić i używać sprzętu niesportowego,
 • niszczyć sprzętu i wyposażenia hali,
 • wprowadzać zwierząt.
 1. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.
 2. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę powinno odbywać się w jego obecności.
 3. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku na hali, w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali w trakcie i po każdych zajęciach.
 4. Korzystający z hali, po zakończonych zajęciach, zobowiązani są do uporządkowania sprzętu sportowego – złożenie w miejscu przechowywania.
 5. Kierownictwo obiektu sportowego może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z hali sportowej.
 6. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach oraz rzeczy nieoddane do depozytu, zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
 8. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przeciw pożarowych.
 9. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
 10. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 11. Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 12. Kierownictwo hali sportowej zastrzega sobie prawo  do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
 13. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron.
 14. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do kierownictwa hali sportowej lub Kierownika Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu.
 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
WYNAJEM HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ
 1. Wynajmu hali widowiskowo – sportowej dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku, w którym należy przedstawić następujące informacje:
 1. Osoba indywidualna powinna przedstawić następujące dane:
 • imię i nazwisko osoby wynajmującej,
 • aktualny adres zamieszkania,
 • numer dowodu osobistego,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • szczegóły wynajmu (data, godziny, cel).
 1. Grupy zorganizowane, kluby, instytucje czy zakłady pracy powinny przedstawić następujące dane:
 • imię i nazwisko osoby wynajmującej,
 • pełną nazwę i dane wynajmującego,
 • szczegóły wynajmu (data, godziny),
 • wyznaczyć osobę odpowiedzialną za grupę korzystającą z hali wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 1. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który reprezentuje grupę przed Kierownikiem MOSiW oraz ustala z kierownikiem gospodarzem obiektu lub menadżerem sportu sprawy organizacyjne i personalne, a także ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodnie z obowiązującym regulaminem. Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia.
 2. Do korzystania z hali, jej urządzeń oraz sprzętu sportowego, uprawnione są osoby, które dokonały opłaty według obowiązującego cennika i przestrzegają ustalonych zasad w regulaminie.
 3. Ustala się, że Wynajmujący dokonuje wpłaty gotówką najpóźniej na 3 dni przed wejściem na obiekt, grupy zorganizowane opłacają za cały miesiąc z góry.
 4. Przed wejściem na halę Wynajmujący okazuje uprawnionej osobie dowód wpłaty.
 5. Nie uiszczenie opłaty w terminie, nie uprawnia do wejścia na teren obiektu, a MOSiW ma prawo do zmiany harmonogramu wynajmu hali.
 6. Wynajmujący ma obowiązek powiadomienia, co najmniej na 2 dni przed terminem wynajmu hali o odstąpieniu od wynajmu. W przypadku nie powiadomienia dokonana opłata zaliczona jest jak za odbyte zajęcia.
 7. Stowarzyszenia, organizacje i instytucje kultury fizycznej realizujące zadania gminy oraz zadania statutowe MOSiW w zakresie kultury fizycznej korzystają z hali bezpłatnie.
« powrót do poprzedniej strony