ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Regulaminy i zasady korzystania z obiektów zarządzanych przez MOSiW

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

REGULAMIN I ZASADY KORZYSTANIA DOTYCZĄCE PŁYWALNI MIEJSKIEJ „KASZTELANKA’’

Akapit nr 1 - brak tytułu

REGULAMIN PŁYWALNI MIEJSKIEJ „KASZTELANKA’’
 1. Pływalnia jest obiektem ogólnie dostępnym, zlokalizowanym w Międzyrzeczu os. Kasztelańskie 8.
 2. Za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni odpowiedzialni są ratownicy, opiekunowie grup zorganizowanych oraz prowadzący zajęcia.
 3. Przed wejściem na teren pływalni oraz rozpoczęciem korzystania z jej urządzeń należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i instrukcjami użytkowania atrakcji pływalni oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie pływalni.
 4. Za korzystanie z pływalni pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 5. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 6. Na pływalnie nie będą wpuszczane osoby:
  • a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
  • b) z otwartymi ranami,
  • c) z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia,
  • d) których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 7. Na terenie zabrania się:
  • a) palenie tytoniu i spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających,
  • b) wnoszenie opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  • c) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających,
  • d) używanie sprzętu ratowniczego i pływającego do innych celów niż jest przeznaczony,
  • e) bieganie po obejściach, dojściach i wpychania do wody innych użytkowników,
  • f) skakanie do wody z brzegu basenu i słupków startowych,
  • g) konsumpcja artykułów żywnościowych na terenie hali basenowej,
  • h) wrzucanie do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
  • i) niszczenia wyposażenia,
  • j) zanieczyszczanie wody basenowej poprzez załatwianie potrzeb fizjologicznych, używanie mydła i innych środków czyszczących,
  • k) hałasowanie,
  • l) fałszywego alarmowania i używania wszelkich sygnałów dźwiękowych, 
  • m) wprowadzania na teren obiektu zwierząt.
 8. Z pływalni mogą korzystać osoby:
  • a) grupy szkolne pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,
  • b) grupy instytucjonalne pod opieką osoby wskazanej w umowie,
  • c) osoby indywidualne,
  • d) pobyt grup zorganizowanych reguluje odrębny regulamin, z którym każdy opiekun grupy zobowiązany jest się zapoznać,
  • e) dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 9. W przypadku grup zorganizowanych, za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.
 10. Wszystkie urządzenia udostępnione klientom pływalni posiadają wymagane atesty oraz zapewniają bezpieczne ich użytkowanie pod warunkiem stosowania się do regulaminów.
 11. Pływalnia objęta jest kontrolą telewizji przemysłowej.
 12. Użytkownikom pływalni zaleca się niezabierania na teren obiektu wartościowych przedmiotów ze względu na ryzyko kradzieży lub zagubienia.
 13. Za rzeczy zagubione lub skradzione nieoddane do depozytu właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Przed wejściem na teren pływalni użytkownicy zobowiązani są do zmiany, w holu pływalni, obuwia na czyste obuwie plażowe, następnie skorzystać z szatni w holu i pozostawić tam okrycie wierzchnie wraz z obuwiem zewnętrznym.
 15. Osoby niepełnosprawne, poruszające się wyłącznie na wózku inwalidzkim zobowiązane są do zmiany wózka na wózek basenowy.
 16. Wejście w strefę naliczania oraz przydział szafek odbywa się, przy użyciu urządzenia elektronicznego (pasek z wodoodpornym czujnikiem elektronicznym), który nabywa się w kasie.
 17. Wyjście z pływalni jest możliwe jedynie po uprzednim rozliczeniu się w kasie.
 18. W szatni należy pozostawić urządzenia mogące ulec uszkodzeniu (komórki, zegarki, itp.) oraz elementy o ostrych krawędziach mogące stanowić zagrożenie (biżuteria).
 19. Osoby udające się na pływalnię powinni posiadać obuwie plażowe z tworzywa.
 20. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z pływalni tylko w specjalnych pielucho – majtkach.
 21. Wszyscy znajdujący się na terenie pływalni muszą podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.
 22. Przy korzystaniu z sauny oraz atrakcji wodnych, w tym w szczególności ze zjeżdżalni, należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania i do automatycznych sygnalizatorów urządzeń startowych.
 23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 24. Książka skarg i wniosków znajduje się w kasie biletowej.

Akapit nr 2 - brak tytułu

ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ
 1. Osoby udające się na halę basenową powinny posiadać czyste obuwie plażowe, tzw. „klapki”.
 2. Przed wejściem na halę basenową, każdy użytkownik zobowiązany jest do starannego umycia całego ciała pod natryskiem oraz zdezynfekowania stóp.
 3. Na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy:
  • dla kobiet jedno lub dwuczęściowy
  • dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała
  • strój kąpielowy powinien spełniać wymogi higieniczne oraz estetyczno moralne, nie posiadać zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni
  • stroje kąpielowe wykonane z materiału zawierającego w swym składzie ponad 50% tworzywa sztucznego, podczas korzystania np. ze zjeżdżalni pod wpływem tarcia i podwyższonej temperatury mogą ulec uszkodzeniu, za co pływalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z hali basenowej tylko w specjalnych pielucho – majtkach.
 5. Po wyjściu z toalety należy ponownie umyć się pod prysznicem, następnie zdezynfekować stopy.
 6. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, powinny korzystać z pływalni i jej urządzeń ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia.
  ​Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z pływalni przez te osoby.
 7. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać wyłącznie ze stref dla osób nie umiejących pływać.
 8. Na hali basenowej zabrania się:
  • biegania, podskakiwania
  • skoków do wody
  • spożywania żywności oraz żucia gumy
  • wszczynania fałszywych alarmów
  • pozostawiania małych dzieci bez opieki
  • używania przyniesionego sprzętu pływającego, w szczególności pontonów i materaców (za wyjątkiem sprzętu służącego do nauki pływania np.: dmuchane rękawki), chyba że są prowadzone zawody pod szyldem MOSiW.
 9. W razie niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe wyjście z wody.
 10. Wszyscy znajdujący się na terenie hali basenowej muszą podporządkować się poleceniom ratowników pełniących dyżur.
 11. Za szkody materialne odpowiedzialność ponosi sprawca.
 12. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 13. MOSiW nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania niniejszych zasad.

Akapit nr 3 - brak tytułu

ZASADY KORZYSTANIA  ZE  ZJEŻDŻALNI WODNEJ
 1. Zjeżdżalnia jest dostępna dla wszystkich użytkowników pływalni - umiejących pływać, z zastrzeżeniem punktu 4.
 2. Prawo do korzystania ze zjeżdżalni mają osoby, które dokonały opłaty wstępu na pływalnię oraz spełniają warunki określone regulaminem pływalni i niniejszymi zasadami korzystania ze zjeżdżalni.
 3. Osoby korzystające ze zjeżdżalni zobowiązane są bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników oraz innych osób funkcyjnych pływalni.
 4. Zabrania się korzystania ze zjeżdżalni dzieciom do lat 8.
 5. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność. Zabrania się biegania po schodach, przepychania, itp.
 6. Zauważone w trakcie zjazdu usterki techniczne zjeżdżalni należy zgłosić niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi.
 7. Ślizgi winny być wykonywane z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa, i tak:
  • ślizg można rozpocząć pojedyńczo w chwili zapalenia się zielonego światła, po sprawdzeniu czy w rynnie płynie woda
  • zjazd powinien odbywać się w pozycji leżącej z nogami skierowanymi w dół
  • po zakończeniu ślizgu, należy natychmiast usunąć się sprzed wylotu rury, robiąc miejsce do „wodowania” następnemu użytkownikowi oraz należy bezzwłocznie opuścić lądowisko zjeżdżalni.
 8. Zabrania się w szczególności:
  • rozpoczynania ślizgu, gdy pali się czerwone światło
  • wskakiwania do rynny z rozbiegu
  • wykonywania ślizgu w pozycjach innych niż dozwolone
  • chwytania rękami rynny w czasie zjazdu, wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów czy „uprawiania” niebezpiecznych zabaw, np. wyścigów, zjazdów grupami
  • zatrzymywania się i stawania w zjeżdżalni
  • posiadania na ubiorze kąpielowym elementów metalowych.
 9. Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób.
 10. Niewskazane jest korzystanie ze zjeżdżalni osobom m.in. ze schorzeniami serca i układu krążenia, epilepsją oraz szczególnie wrażliwym na nagłe przeciążenia.
 11. Osobom, które nie przestrzegają postanowień niniejszych zasad, grozi zakaz dalszych zjazdów, a w przypadkach rażącego naruszenia zasad korzystania – wydalenie z hali basenowej.
 12. Ogólne zasady korzystania ze zjeżdżalni dodatkowo określa plansza informacyjna przy zjeżdżalni, z którą należy się zapoznać i postępować zgodnie z jej wskazaniami.
 13. Zabrania się wnoszenia na zjeżdżalnię jakichkolwiek przedmiotów oraz powodowania niebezpiecznych sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu i innych osób korzystających ze zjeżdżalni.
 14. Osoby korzystające ze zjeżdżalni wodnej deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu urządzenia i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia. 
 15. Osoby naruszające porządek lub zapisy niniejszych zasad będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 16. Korzystanie ze zjeżdżalni jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty.
 17. MOSiW nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania niniejszych zasad.
 18. MOSiW zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji zapisów niniejszych zasad.

Akapit nr 4 - brak tytułu

ZASADY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
W celu stworzenia dzieciom i młodzieży szkolnej warunków bezpiecznego i przyjemnego spędzania czasu w obiekcie, nieodzowne jest zapewnienie ze strony organizatora - właściwej opieki i nadzoru przez upoważnionych do tego wychowawców lub opiekunów.
 1. Co najmniej jeden opiekun powinien sprawować opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż 15 osób. W odniesieniu do grup  osób niepełnosprawnych liczba opiekunów zależna jest od stanu niepełnosprawności podopiecznych.
 2. Grupy przedszkolne powinny korzystać przede wszystkim z brodzika do zabaw dziecięcych.
  Korzystanie przez dzieci przedszkolne z innych zbiorników wodnych w hali basenowej z wyłączeniem basenu sportowego może mieć miejsce wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 3. W czasie całego pobytu na terenie pływalni opiekunowie obowiązani są dopilnować, by uczestnicy grupy zachowywali się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
 4. Opiekunowie grup zorganizowanych wchodzą na halę basenową bezpłatnie.
 5. Opiekunowie w szczególności osób niepełnoletnich oraz niepełnosprawnych zobowiązani są przez cały pobyt w hali basenowej przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.
 6. Do obowiązków opiekunów grup w szczególności należy:
  • a) wprowadzenie grupy do holu głównego pływalni i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni
  • b) załatwienie w kasie pływalni wszystkich formalności związanych z wejściem na pływalnię oraz pobranie kluczyków od szafek odzieżowych oraz pasków z wodoodpornym czujnikiem elektronicznym
  • c) przekazanie pasków z kluczykami do szafek uczestnikom grupy oraz pouczenie o sposobie korzystania z szafek i pasków
  • d) wprowadzenie grupy do szatni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe, umieszczenie odzieży w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek
  • e) przeprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń  natryskowych i sanitariatów
  • f) dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników grupy pod prysznicami, wskazanie sanitariatów i toalet oraz zwrócenia uwagi na obowiązek korzystania z sanitariatów  i  toalet w  czasie całego pobytu w  hali basenowej
  • g) przeprowadzenie grupy z natrysków i sanitariatów do hali basenowej
  • h) zgłoszenie najbliższemu ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej
  • i) kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w hali basenowej i podejmowanie w razie  potrzeby działań zmierzających do utrzymania porządku oraz  przeciwdziałanie  przypadkom  niszczenia  mienia lub urządzeń  pływalni
  • j) zarządzanie zbiórki i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do pomieszczenia natrysków i sanitariatów po upływie wyznaczonego czasu pobytu
  • k) dopilnowanie umycia całego ciała oraz zdezynfekowania stóp przez uczestników grupy po wyjściu z hali basenowej
  • l) dopilnowanie opróżnienia i zamknięcia szafek odzieżowych oraz zabranie przez uczestników wszystkich  rzeczy osobistych
  • m) zebranie od uczestników grupy, pasków z kluczykami od szafek odzieżowych i rozliczenie się z nich w kasie pływalni
  • n) wyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni.
 7.  W czasie całego pobytu grupy na pływalni opiekunowie grup zobowiązani są do kontrolowania  i nadzorowania właściwego i bezpiecznego korzystania przez uczestników grupy z urządzeń pływalni, zwłaszcza ze zjeżdżalni wodnej.
 8. MOSiW nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania niniejszych zasad.
 9. MOSiW zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji zapisów niniejszych zasad.

Akapit nr 5 - brak tytułu

ZASADY KORZYSTANIA Z JACUZZI
 1. Każda osoba korzystając z jacuzzi ma obowiązek zapoznania się z niniejszymi zasadami.
 2. Jacuzzi jest integralną częścią pływalni. Korzystających z niego obowiązuje regulamin ogólny pływalni oraz niniejsze zasady.
 3. Korzystanie z jacuzzi odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 4. Osoby z dysfunkcjami układów, w szczególności krążeniowego lub oddechowego, powinny korzystać z jacuzzi ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.
 5. Z jacuzzi mogą korzystać dzieci od 3 lat. Dzieci do 7 mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 6. Podczas wchodzenia do jacuzzi należy zachować szczególną ostrożność.
 7. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z jacuzzi.
 8. W jednej wannie jacuzzi może jednorazowo przebywać 6 osób.
 9. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób korzystających z jacuzzi i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  • wchodzenia i wychodzenia z jacuzzi w inny sposób niż schodkami,
  • użytkowania jacuzzi, gdy jest wyłączona instalacja napowietrzająca,
  • wchodzenia do jacuzzi, gdy dostęp zamknięty jest łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny  widoczny sposób,
  • wpychania osób do wanien jacuzzi,
  • zatapiania kogokolwiek,
  • wnoszenia do jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów,
  • zanurzania głowy,
  • wylewania wody z jacuzzi,
  • siadania na obrzeżu niecki jacuzzi. 
 10. Wszystkie osoby korzystające z jacuzzi są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników i personelu technicznego pływalni.
 11. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem zasad korzystania i regulaminu odpowiedzialność ponosi jego sprawca.
 12. Osoby korzystające z jacuzzi deklarują pełna zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia. 
 13. Osoby naruszające porządek lub zapisy niniejszych zasad będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 14. Korzystanie z jacuzzi jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty.
 15. MOSiW nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania niniejszych zasad.
 16. MOSiW zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji zapisów niniejszych zasad.

Akapit nr 6 - brak tytułu

ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY
 1. Z  sauny powinny korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
 2. Z  sauny nie mogą korzystać w szczególności:
  • dzieci do lat 16,
  • osoby, które wcześniej (przed wejściem na basen) spożywały alkohol,
  • kobiety w ciąży,
  • kobiety w czasie menstruacji.
 3. Z sauny zaleca się korzystać w kostiumie bawełnianym. Korzystanie z sauny w stroju innym niż bawełniany spowodować może jego zniszczenie.
 4. Z sauny nie powinno się również korzystać bezpośrednio po wzmożonym wysiłku fizycznym.
 5. Przed „kąpielą” w saunie, ani w czasie jej trwania bezwzględnie zabrania się pić napojów alkoholowych.
 6. Do sauny wchodzi się po dokładnym umyciu ciała.
 7. Przed wejściem do strefy basenowej, po skorzystaniu z sauny, należy dokładnie umyć całe ciało pod natryskiem.
 8. W saunie należy w szczególności siedzieć na ręczniku, w zrelaksowanej pozycji, 
 9. Po opuszczeniu gorącego pomieszczenia zaleca się położyć w pozycji poziomej tak, aby krążenie mogło znowu się dostosować.
 10. Po opuszczeniu sauny, a wyjściem do strefy basenowej, istnieje bezwzględny nakaz umycia całego ciała.
 11. Po pobycie w saunie nie jest wskazane korzystanie z jacuzzi oraz nie zaleca się wysiłku fizycznego.
 12. Osoby niepełnoletnie, powyżej 16 roku życia, mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.
 13. Zaleca się wszystkim osobom korzystającym z sauny konsultacje z lekarzem przed skorzystaniem z sauny oraz po kilku pobytach w saunie w celu sprawdzenia wpływu sauny na stan zdrowia osób korzystających.
 14. W saunie zabronione jest wnoszenie i polewanie pieca elektrycznego: wodą, olejkami lub inną cieczą.
 15. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko pracownik obsługi.
 16. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 17. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.
 18. Przed wejściem do sauny należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
 19. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 20. W razie złego samopoczucia należy bezzwłocznie nacisnąć przycisk alarmowy.  
 21. Osoby naruszające porządek lub zapisy niniejszych zasad będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 22. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty.
 23. MOSiW nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania niniejszych zasad.
 24. MOSiW zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji zapisów niniejszych zasad.

Akapit nr 7 - brak tytułu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODNEGO PLACU ZABAW
 1. Osoby korzystające z wodnego placu zabaw obowiązane są do ścisłego  przestrzegania postanowień oraz odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie Pływalni Miejskiej „Kasztelanka”.
 2. Wodny plac zabaw znajduje się w obiekcie Pływalni Miejskiej „Kasztelanka”.
 3. Wodny plac zabaw jest czynny w godzinach ustalonych przez Dyrektora MOSiW.
 4. Korzystanie z Wodnego Placu Zabaw dozwolone jest wyłącznie dla osób umiejących pływać, powyżej 8 roku życia.
 5. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z wodnego placu zabaw wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 6. Z Wodnego Placu Zabaw jednorazowo może korzystać 15 osób.
 7. Przed wejściem na plac zabaw korzystający muszą zdjąć: zegarki, kluczyki, obrączki, kolczyki lub inne ostre przedmioty.
 8. O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania, szczelności itp. należy natychmiast powiadomić najbliższego ratownika.
 9. Na terenie Wodnego Placu Zabaw zabrania się:
  • skakania z innych obiektów (krawędzi basenu, słupka startowego itp.) na moduł lub z modułu,
  • zabrania się przepływania pod modułami,
  • zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób,
  • wykorzystywania modułów niezgodnie z przeznaczeniem.
 10. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 11. Na terenie Wodnego Placu Zabaw obowiązuje ruch jednokierunkowy.
 12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów i zasad obowiązujących lub niestosujące się do poleceń ratowników mogą być usuwane z Pływalni Miejskiej „Kasztelanka”.
 13. Regulamin obowiązuje od zamontowania do chwili demontażu placu zabaw.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
MOSiW w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Lisiecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-13 13:22:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Lisiecka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-13 13:23:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Lisiecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-01 08:38:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1134 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

REGULAMIN HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ W MIĘDZYRZECZU

Akapit nr 1 - brak tytułu

REGULAMIN HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ W MIĘDZYRZECZU
 1. Hala widowiskowo – sportowa jest administrowana przez Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu.
 2. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą Kierownika w oparciu o harmonogram.
 3. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Z hali sportowej korzystać mogą:
  • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela
  • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera
  • zakłady pracy, instytucje, organizacje
  • osoby fizyczne
  • dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich
  • osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z udziałem publiczności.
 5. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby:
  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających
  • z przeciwwskazaniami lekarskimi.
 6. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
  • założenie właściwego obuwia sportowego – tzw. ”halówki” (czystego, niepozostawiającego - podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.)
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali
  • utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych
  • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
 7. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:
  • palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających, gum do żucia, słonecznika
  • wnosić i używać sprzętu niesportowego
  • niszczyć sprzętu i wyposażenia hali
  • wprowadzać zwierząt.
 8. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.
 9. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę powinno odbywać się w jego obecności.
 10. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku na hali, w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali w trakcie i po każdych zajęciach.
 11. Korzystający z hali, po zakończonych zajęciach, zobowiązani są do uporządkowania sprzętu sportowego – złożenie w miejscu przechowywania.
 12. Kierownictwo obiektu sportowego może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z hali sportowej.
 13. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach oraz rzeczy nieoddane do depozytu, zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
 15. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przeciw pożarowych.
 16. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
 17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 18. Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 19. Kierownictwo hali sportowej zastrzega sobie prawo  do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
 20. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron.
 21. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do kierownictwa hali sportowej lub Kierownika Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu.
 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
WYNAJEM HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ
 1. Wynajmu hali widowiskowo – sportowej dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku, w którym należy przedstawić następujące informacje:
  • a) Osoba indywidualna powinna przedstawić następujące dane:
   • imię i nazwisko osoby wynajmującej
   • aktualny adres zamieszkania
   • numer dowodu osobistego
   • numer telefonu kontaktowego
   • szczegóły wynajmu (data, godziny, cel).
  • b) Grupy zorganizowane, kluby, instytucje czy zakłady pracy powinny przedstawić następujące dane:
   • imię i nazwisko osoby wynajmującej
   • pełną nazwę i dane wynajmującego
   • szczegóły wynajmu (data, godziny)
   • wyznaczyć osobę odpowiedzialną za grupę korzystającą z hali wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 2. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który reprezentuje grupę przed Kierownikiem MOSiW oraz ustala z kierownikiem gospodarzem obiektu lub menadżerem sportu sprawy organizacyjne i personalne, a także ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodnie z obowiązującym regulaminem. Opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia.
 3. Do korzystania z hali, jej urządzeń oraz sprzętu sportowego, uprawnione są osoby, które dokonały opłaty według obowiązującego cennika i przestrzegają ustalonych zasad w regulaminie.
 4. Ustala się, że Wynajmujący dokonuje wpłaty gotówką najpóźniej na 3 dni przed wejściem na obiekt, grupy zorganizowane opłacają za cały miesiąc z góry.
 5. Przed wejściem na halę Wynajmujący okazuje uprawnionej osobie dowód wpłaty.
 6. Nie uiszczenie opłaty w terminie, nie uprawnia do wejścia na teren obiektu, a MOSiW ma prawo do zmiany harmonogramu wynajmu hali.
 7. Wynajmujący ma obowiązek powiadomienia, co najmniej na 2 dni przed terminem wynajmu hali o odstąpieniu od wynajmu. W przypadku nie powiadomienia dokonana opłata zaliczona jest jak za odbyte zajęcia.
 8. Stowarzyszenia, organizacje i instytucje kultury fizycznej realizujące zadania gminy oraz zadania statutowe MOSiW w zakresie kultury fizycznej korzystają z hali bezpłatnie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
MOSiW w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Lisiecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-13 12:57:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Lisiecka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-13 12:57:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Lisiecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-27 14:19:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STADIONU MIEJSKIEGO IM. ADAMA SZANTRUCZKA W MIĘDZYRZECZU

Akapit nr 1 - brak tytułu

Regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu
 
Zasady ogólne
 • 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu, ul. Mieczysława Mikuły 1.
  Szczegółowe godziny funkcjonowanie stadionu zamieszczone są na tablicach informacyjnych. 
 • 2. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników, gości stadionu i uczestników imprez.
  Wraz z wejściem na teren stadionu każdy zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz wszystkich pozostałych zasad bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji obiektu, jak również w przypadku imprez masowych do stosowania przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 • 3. Stadion jest monitorowany.
 • 4. Właścicielem stadionu w Międzyrzeczu jest Gmina Międzyrzecz.
 • 5. Zarządcą stadionu jest Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu (MOSiW).
 • 6. Stadion przeznaczony jest do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych zgodnie z ustalonym harmonogramem przez zarządcę.
 • 7. Osobom nieupoważnionym przebywanie na terenie obiektu poza wyznaczonymi godzinami jest zabronione.
 • 8. Zarządca obiektu może, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub innymi ważnymi powodami ograniczyć korzystanie z obiektu w całości lub z jego części.
 • 9. Za korzystanie ze stadionu pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem określonym w Zarządzeniu Burmistrza Międzyrzecza.
 • 10. Ze stadionu mogą korzystać w szczególności:
  • a) mieszkańcy Gminy Międzyrzecz
  • b) kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej
  • c) szkoły i przedszkola z terenu Gminy Międzyrzecz, w obecności nauczyciela, trenera lub instruktora
  • d) zorganizowane grupy sportowe w obecności trenera lub instruktora
  • e) instytucje i przedsiębiorstwa.
 • 11. Osoby małoletnie do lat 13 mogą pozostawać na terenie stadionu tylko pod opieką osób dorosłych.
 • 12. Korzystać z boisk stadionu mogą grupy zorganizowane i osoby indywidualne w odpowiednim obuwiu piłkarskim przeznaczonym do stosowania na trawie lub boisku o sztucznej/syntetycznej nawierzchni zgodnie z harmonogramem ustalonym przez zarządcę.
 • 13. Szkoły, przedszkola, kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej oraz grupy zorganizowane zobowiązane są prowadzić zajęcia pod kierunkiem nauczyciela, trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.
 • 14. Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie w trakcie imprezy odpowiada organizator.
 • 15. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się przede wszystkim poleceniom pracowników stadionu, służb porządkowych i osób upoważnionych.
 • 16. Za rzeczy pozostawione na stadionie, zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
 • 17. Korzystający ze stadionu zobowiązani są do zgłaszania wyrządzonych szkód pracownikom MOSiW.
 • 18. Widzowie powinni stosować się w szczególności do zarządzeń organizatora, służb porządkowych oraz zaleceń spikera stadionu.
 • 19. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócać porządek zobowiązane będą do opuszczenia obiektu stadionu.
 • 20. Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją stadionu oraz terminami, harmonogramem imprez, treningów i zajęć sportowych sprawuje zarządca obiektu.
 • 21. Za zgodą zarządcy obiektu na stadionie mogą być organizowane imprezy. Przy organizowaniu imprez masowych organizator musi uzyskać wymagane prawem stosowne pozwolenia.
Zasady szczegółowe dotyczące przebywania na obiekcie stadionu
 • 22. W czasie trwania np. zawodów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych do obowiązków organizatora należy w szczególności:
  • a) respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy
  • b) niedopuszczenie do uczestniczenia w imprezie osób nietrzeźwych lub pod wpływem substancji psychoaktywnych, a także osób zamierzających wnieść na teren stadionu przedmioty wymienione w pkt 23
  • c) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenie niszczenia mienia
  • d) zapewnienie drożności wejść na stadion i wyjść oraz dróg na terenie stadionu, w szczególności dróg ewakuacyjnych
  • e) ustalenie z zarządcą przed rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych dla uczestników imprezy lub widzów oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc
  • f) pokrycie wszelkich kosztów w związku z uszkodzeniem mienia powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą.
 • 23. Zabrania się wnoszenia na teren stadionu w szczególności:
  • a) broni wszelkiego rodzaju oraz przedmiotów które mogą być użyte jako broń lub pociski
  • b) pojemników zawierających gaz, substancje żrące, farbujące lub powodujące zanieczyszczenia
  • c) przedmiotów wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego materiału
  • d) ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych
  • e) urządzeń z napędem mechanicznym służących do wytwarzania hałasu
  • f) wszelkich napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych.
 • 24. Na terenie stadionu zakazuje się w szczególności:
  • a) niszczenia, uszkadzania lub usuwania elementów wyposażenia stadionu, a także korzystania z urządzeń w sposób niezgodny z przeznaczeniem
  • b) rzucania przedmiotami
  • c) palenia tytoniu i e-papierowsów oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i psychoaktywnych
  • d) poruszania się pojazdami za wyjątkiem pojazdów MOSiW i służb komunalnych
  • e) używania ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych i innych przedmiotów pirotechnicznych
  • f) używania wulgarnych lub obraźliwych słów
  • g) zachowań mających na celu obrazę lub naruszenie godności osobistej
  • h) przebywania w miejscach oznaczonych, jako niedostępne dla osób nieupoważnionych
  • i) wchodzenia na ogrodzenia, drzewa, słupy oświetleniowe, maszty, dachy itp.
  • j) rozniecania ognia
  • k) niszczenia zieleni oraz zaśmiecania terenu stadionu
  • l) umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów lub ogłoszeń bez zgody zarządcy
  • m) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi
  • n) prowadzenia – bez posiadania stosownych uprawnień – sprzedaży towarów lub usług
  • o) prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych
  • p) wprowadzania zwierząt (nie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących używających psów, jako przewodników).
Zasady korzystania z infrastruktury lekkoatletycznej
 • 25. Nawierzchnię bieżni można eksploatować tylko i wyłącznie w czystym obuwiu sportowym, które nie pozostawia podczas użytkowania zabrudzeń i zarysowań. 
 • 26. Nie należy biegać ze słuchawkami na uszach. 
 • 27. Na bieżni nigdy nie należy zatrzymywać się nagle. 
 • 28. Zmieniając tor, należy robić to bezpiecznie. 
 • 29. Odpoczywać należy poza torami. Tory służą tylko do biegania. Na odpoczynek, rozciąganie, picie itp. należy zejść z bieżni.  
 • 30. Urządzenia lekkoatletyczne, w szczególności skocznia wzwyż, o tyczce i rzutnie nie są dostępne dla osób indywidualnych.
  Z urządzeń tych korzystać mogą tylko osoby po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji i pod opieką osoby uprawnionej do wykonywania ćwiczeń na danych urządzeniach (trenera, instruktora LA czy nauczyciela WF).
 • 31. Podczas rzutów młotem, dyskiem i oszczepem niedozwolone są inne zajęcia na płycie stadionu i bieżni.
 • 32. W czasie zawodów lekkoatletycznych na bieżni i płycie stadionu mogą przebywać tylko sędziowie, zawodnicy i obsługa zawodów. 
 • 33. Z infrastruktury lekkoatletycznej stadionu mogą korzystać osoby tylko za zgodą i wiedzą obsługi stadionu i osoby te zobowiązane są do: 
  • a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie korzystania z przyrządów lekkoatletycznych znajdujących się na wyposażeniu stadionu
  • b) utrzymania czystości i porządku. 
 • 34. Korzystającym z infrastruktury lekkoatletycznej stadionu zabrania się w szczególności: 
  • a) używania obuwia piłkarskiego (na bieżni lekkoatletycznej)
  • b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem stadionu np. motorower, deskorolka, rolki, motocykl, rower itp.
  • c) chodzenia po nawierzchni z kijkami nordic walking
  • d) ustawiania na bieżni jakichkolwiek przedmiotów o ostrych krawędziach i dużych naciskach punktowych itp.
  • e) niszczenia urządzeń sportowych
  • f) przeszkadzania w zajęciach i zakłócania porządku
  • g) rzucania na powierzchnię bieżni lekkoatletycznej gum do żucia i innych podobnych przedmiotów klejących.
 • 35. Korzystanie z infrastruktury lekkoatletycznej stadionu odbywa się za wcześniejszą zgodą zarządcy stadionu lub w oparciu o przyjęty harmonogram korzystania. 
 • 36. Za grupy trenujące w obszarze infrastruktury lekkoatletycznej pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie (trenerzy, instruktorzy).
Postanowienia końcowe
 • 37. Pracownicy MOSiW mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z określonych urządzeń.
 • 38. Każda osoba niszcząca lub szpecąca infrastrukturę stadionu będzie pociągnięta do odpowiedzialności cywilnej obejmującej między innymi obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez zarządcę na usunięcie szkody np. demontaż uszkodzonego urządzenia, zakupienia nowego elementu i jego zamontowanie. 
 • 39. Zarządca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za szkody wyrządzone na stadionie w wyniku naruszenia zakazów ustalonych w szczególności w niniejszym regulaminie lub sprowokowanie na stadionie zamieszek albo uczestniczenie w nich.
 • 40. Organizator imprezy ma prawo do nie wpuszczenia lub do usuwania ze stadionu osób w szczególności będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i psychoaktywnych Osoby takie nie mają prawa do zwrotu jakichkolwiek kosztów.
 • 41. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • 42. Skargi i wnioski w sprawach funkcjonowania stadionu można składać w siedzibie MOSiW, Osiedle Kasztelańskie 8a, 66-300 Międzyrzecz, tel. 095 742 73 80, w dni robocze w godz. od 800 do 1500.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
MOSiW w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Lisiecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-13 13:29:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Lisiecka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-13 13:41:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Lisiecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-28 09:15:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1156 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Regulamin i zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych  „Moje boisko ORLIK 2012” 
 1. Administratorem kompleksu boisk jest Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu.
 2. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu z niniejszym regulaminem.
 3. Korzystanie z obiektu odbywa się za zgodą kierownika i wyznaczonego pracownika MOSiW w oparciu o harmonogram dzienny zajęć.
 4. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.
 5. Z kompleksu boisk sportowych korzystać mogą:
  • a) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela
  • b) kluby i sekcje sportowe pod opieka trenera lub instruktora
  • c) przedstawiciele zakładów pracy, instytucji, organizacji, stowarzyszeń i osoby fizyczne
  • d) dzieci i młodzież na zajęciach organizowanych przez MOSiW
  • e) dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 6. Z kompleksu boisk sportowych korzystać nie mogą:
  • a) osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających
  • b) osoby z przeciwwskazaniem lekarskim z uwagi na aktualny stan zdrowia.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  • a) niszczenia urządzeń sportowych oraz płyty i nawierzchni boiska
  • b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż wymagane jest do użytkowania boisk
  • c) spożywania alkoholu, palenia tytoniu stosowania środków odurzających
  • d) wnoszenia na obiekt wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, a na płytę boiska jedzenia, napojów w szklanych opakowaniach, napojów smakowych oraz żucia gumy
  • e) zakłócanie porządku poprzez m.in. przeszkadzanie w zajęciach lub grze, zaśmiecania obiektu oraz używania słów wulgarnych
  • f) wprowadzania zwierząt
  • g) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.
 8. Korzystając z pomieszczeń socjalnych tj. szatni i toalet zabrania się:
  • a) regulowania i ustawienia grzejników i innych urządzeń wyposażenia obiektu
  • b) użytkowania wyposażenia nie zgodnie z celem jego przeznaczenia.
 9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego z zastrzeżeniem wymogu, co do tworzywa – materiału z jakiego wykonane jest boisko.
 10. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu obiektu, niezależnie od skierowania sprawy na drogę postępowania karno-administracyjnego.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Akapit nr 2 - brak tytułu

ZASADY UŻYTKOWANIA BOISKA DO SIATKÓWKI / KOSZYKÓWKI (ORLIK)
 1. Przed wejściem na nawierzchnię boiska należy wyczyścić obuwie.
 2. Warunkiem użytkowania boiska jest posiadanie odpowiedniego, miękkiego obuwia sportowego o płaskiej podeszwie pozbawionego korków, kolców itp.
 3. Na boisku obowiązuje zakaz wnoszenia napojów w szklanych i metalowych opakowaniach.
 4. Na boisku obowiązuje zakaz rzucania słonecznika, gum do żucia itp.
 5. W celu zapobiegania uszkodzeniom nawierzchni obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy wszelkich pojazdów mechanicznych, a także jazdy na rolkach, wrotkach, rowerach, deskorolkach itp.
 6. Ze względów bezpieczeństwa użytkowników nie zaleca się, w szczególności:
  • a) korzystania z boiska podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (gołoledź, opady deszczu, śniegu itp.),
  • b) uwieszania się na koszach, siatkach itp.
 7. Zabrania się wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe.
 8. Zabrania się niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska.
ZASADY UŻYTKOWANIA BOISKA PIŁKARSKIEGO (ORLIK)
 1. Przed wejściem na nawierzchnię boiska należy wyczyścić obuwie.
 2. Warunkiem użytkowania boiska jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego przeznaczonego do sztucznej trawy, pozbawionego metalowych korków, kolców itp.
 3. Na boisku obowiązuje zakaz wnoszenia napojów w szklanych i metalowych opakowaniach.
 4. Na boisku obowiązuje zakaz rzucania słonecznika, gum do żucia itp.
 5. W celu zapobiegania uszkodzeniom nawierzchni obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy wszelkich pojazdów mechanicznych, a także jazdy na rolkach, wrotkach, rowerach, deskorolkach, itd.
 6. Ze względów bezpieczeństwa użytkowników nie zaleca się, w szczególności:
  • a) korzystania z boiska podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (gołoledź, opady deszczu, śniegu itp.)
  • b) uwieszania się na koszach, siatkach itp.
 7. Zabrania się wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe.
 8. Zabrania się niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
MOSiW w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Lisiecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-13 13:31:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Lisiecka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-13 13:41:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Lisiecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-28 09:05:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1139 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Regulamin korzystania z siłowni plenerowej, os. Kasztelańskie w Międzyrzeczu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Regulamin korzystania z siłowni plenerowej, których administratorem jest Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypopczynku
 1. Siłownia plenerowa jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabawy, rekreacji i wypoczynku. 
 2. Administratorem siłowni plenerowej jest Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku, Os. Kasztelańskie 8A, 66-300 Międzyrzecz, tel. 95 742 73 80.
 3. Osoby korzystające z siłowni plenerowej zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustalonych zasad. 
 4. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z urządzeń siłowni ma obowiązek zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia i sposobem wykonywania ćwiczeń, zamieszczonym na każdym urządzeniu.
 5. Zabrania się korzystania z urządzeń w przypadku braku instrukcji korzystania z urządzenia.
  O fakcie tym należy powiadomić administratora. 
 6. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzenia – usterki należy zgłaszać administratorowi.
  Zabrania się korzystania z urządzeń niesprawnych i uszkodzonych.
 7. Osoby poniżej 12 roku życia mogą korzystać z siłowni wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów. 
 8. Z urządzeń siłowni plenerowej należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa. 
 9. Osoby korzystające z siłowni niezgodnie z regulaminem, ćwiczą na własną odpowiedzialność. 
 10. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem. 
 11. Na terenie siłowni plenerowej zabrania się w szczególności: 
  • 1) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających
  • 2) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających
  • 3) palenia wyrobów tytoniowych
  • 4) niszczenia sprzętu i urządzeń oraz innych elementów wyposażenia siłowni
  • 5) zaśmiecania terenu
  • 6) niszczenia zieleni
  • 7) wprowadzania zwierząt
  • 8) wjazdu pojazdami silnikowymi w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym
  • 9) zakłócania spokoju i porządku publicznego
  • 10) gry w piłkę nożną i inne gry zespołowe
  • 11) prowadzenia działalności handlowej i umieszczania reklam bez pozwolenia administratora
  • 12) organizacji jakichkolwiek imprez bez zgody administratora
  • 13) samodzielnej naprawy uszkodzonych lub niesprawnych urządzeń.
 12. Zabrania się przebywania na terenie siłowni podczas wykonywania prac konserwatorskich lub innych wynikających z decyzji administratora. 
 13. O wszelkich aktach wandalizmu, uszkodzeniach urządzeń, łamaniu regulaminu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie siłowni należy poinformować administratora.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
MOSiW w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Lisiecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-13 13:39:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Lisiecka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-13 13:41:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Lisiecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-27 14:52:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1133 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Regulaminy korzystania z boisk wielofunkcyjnych zlokalizowanych w wioskach na trenie Gminy Międzyrzecz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego w Bukowcu
 1. Administratorem boiska jest Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku, Os. Kasztelańskie 8A, 66-300 Międzyrzecz, tel. 95 742 73 80.
 2. Administrator wyznacza opiekuna obiektu, który otwiera i zamyka boisko, ustala harmonogram korzystania z obiektu, dba o czystość i porządek na boisku, przestrzeganie reguł korzystania z obiektu oraz zapewnia bezkolizyjne korzystanie z boiska przez zainteresowanych.
 3. Z boiska może korzystać każdy w dniach i godzinach uzgodnionych z opiekunem obiektu.
 4. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.
 5. Obiekt dostępny jest:
  • 1) w godzinach zajęć szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bukowcu w okresie roku szkolnego poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 - 16:00
  • 2) dla wszystkich zainteresowanych:
   • a) poniedziałek – piątek w godzinach 16:00 - 22:00
   • b) sobota w godzinach 10:00 - 20:00
   • c) niedziela w godzinach 10:00 - 20:00
   • d) w trakcie wakacji i ferii codziennie w godzinach 8:00 - 22:00.
 6. Opiekun obiektu udostępnia boisko zgodnie z harmonogramem.
 7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z obiektu.
  Harmonogram rezerwacji należy ustalić z opiekunem obiektu.
 8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:
  • 1) używania butów piłkarskich o wysokich i metalowych korkach oraz kolców
  • 2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
  • 3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
  • 4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
  • 5) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, przyjmowania środków odurzających
  • 6) zaśmiecania
  • 7) przeszkadzania w zajęciach lub grze
  • 8) zakłócania porządku
  • 9) przebywania na terenie boiska poza godzinami jego otwarcia
  • 10) wprowadzania zwierząt.
 10. Opiekun obiektu w zależności od sytuacji może:
  • 1) nakazać zmianę obuwia
  • 2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie
  • 3) nakazać opuszczenie terenu boiska
  • 4) wezwać Policję.
 11. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz gdy:
  • 1) organizowana jest impreza rekreacyjno-sportowa
  • 2) prowadzone są prace pielęgnacyjne, remontowe lub konserwacyjne opiekun obiektu może zabronić korzystania z boiska.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego w Kaławie
 1. Administratorem boiska jest Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku, Os. Kasztelańskie 8A, 66-300 Międzyrzecz, tel. 95 742 73 80.
 2. Administrator wyznacza opiekuna obiektu, który otwiera i zamyka boisko, ustala harmonogram korzystania z obiektu, dba o czystość i porządek na boisku, przestrzeganie reguł korzystania z obiektu oraz zapewnia bezkolizyjne korzystanie z boiska przez zainteresowanych.
 3. Z boiska może korzystać każdy w dniach i godzinach uzgodnionych z opiekunem obiektu.
 4. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.
 5. Obiekt dostępny jest:
  • 1) w godzinach zajęć szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kaławie w okresie roku szkolnego poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 - 16:00
  • 2) dla wszystkich zainteresowanych
   • a) poniedziałek – piątek w godzinach 16:00 - 22:00
   • b) sobota w godzinach 10:00 - 20:00
   • c) niedziela w godzinach 10:00 - 20:00
   • d) w trakcie wakacji i ferii codziennie w godzinach 8:00 - 22:00
 6. Opiekun obiektu udostępnia boisko zgodnie z harmonogramem.
 7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z obiektu.
  Harmonogram rezerwacji należy ustalić z opiekunem obiektu.
 8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się
  • 1) używania butów piłkarskich o wysokich i metalowych korkach oraz kolców
  • 2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
  • 3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
  • 4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
  • 5) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, przyjmowania środków odurzających
  • 6) zaśmiecania
  • 7) przeszkadzania w zajęciach lub grze
  • 8) zakłócania porządku
  • 9) przebywania na terenie boiska poza godzinami jego otwarcia
  • 10) wprowadzania zwierząt.
 10. Opiekun obiektu w zależności od sytuacji może:
  • 1) nakazać zmianę obuwia
  • 2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie
  • 3) nakazać opuszczenie terenu boiska
  • 4) wezwać Policję.
 11. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz gdy:
  • 1) organizowana jest impreza rekreacyjno-sportowa
  • 2) prowadzone są prace pielęgnacyjne, remontowe lub konserwacyjne opiekun obiektu może zabronić korzystania z boiska.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego w Kęszycy Leśnej
 1. Administratorem boiska jest Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku, Os. Kasztelańskie 8A, 66-300 Międzyrzecz, tel. 95 742 73 80.
 2. Administrator wyznacza opiekuna obiektu, który otwiera i zamyka boisko, ustala harmonogram korzystania z obiektu, dba o czystość i porządek na boisku, przestrzeganie reguł korzystania z obiektu oraz zapewnia bezkolizyjne korzystanie z boiska przez zainteresowanych.
 3. Z boiska może korzystać każdy w dniach i godzinach uzgodnionych z opiekunem obiektu.
 4. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.
 5. Obiekt dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych:
  • a) poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 - 22:00
  • b) sobota w godzinach 10:00 - 20:00
  • c) niedziela w godzinach 10:00 - 20:00
  • d) w trakcie wakacji i ferii codziennie w godzinach 8:00 - 22:00.
 6. Opiekun obiektu udostępnia boisko zgodnie z harmonogramem.
 7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z obiektu.
  Harmonogram rezerwacji należy ustalić z opiekunem obiektu.
 8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:
  • 1) używania butów piłkarskich o wysokich i metalowych korkach oraz kolców
  • 2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
  • 3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
  • 4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
  • 5) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, przyjmowania środków odurzających
  • 6) zaśmiecania
  • 7) przeszkadzania w zajęciach lub grze
  • 8) zakłócania porządku
  • 9) przebywania na terenie boiska poza godzinami jego otwarcia
  • 10) wprowadzania zwierząt.
 10. Opiekun obiektu w zależności od sytuacji może:
  • 1) nakazać zmianę obuwia
  • 2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie
  • 3) nakazać opuszczenie terenu boiska
  • 4) wezwać Policję.
 11. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz gdy:
  • 1) organizowana jest impreza rekreacyjno-sportowa
  • 2) prowadzone są prace pielęgnacyjne, remontowe lub konserwacyjne opiekun obiektu może zabronić korzystania z boiska.

Akapit nr 4 - brak tytułu

Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego w Kalsku
 1. Administratorem boiska jest Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku, Os. Kasztelańskie 8A, 66-300 Międzyrzecz, tel. 95 742 73 80.
 2. Administrator wyznacza opiekuna obiektu, który otwiera i zamyka boisko, ustala harmonogram korzystania z obiektu, dba o czystość i porządek na boisku, przestrzeganie reguł korzystania z obiektu oraz zapewnia bezkolizyjne korzystanie z boiska przez zainteresowanych.
 3. Z boiska może korzystać każdy w dniach i godzinach uzgodnionych z opiekunem obiektu.
 4. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.
 5. Obiekt dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych:
  • a) poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 - 22:00
  • b) sobota w godzinach 10:00 - 20:00
  • c) niedziela w godzinach 10:00 - 20:00
  • d) w trakcie wakacji i ferii codziennie w godzinach 8:00 - 22:00.
 6. Opiekun obiektu udostępnia boisko zgodnie z harmonogramem.
 7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z obiektu.
  Harmonogram rezerwacji należy ustalić z opiekunem obiektu.
 8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:
  • 1) używania butów piłkarskich o wysokich i metalowych korkach oraz kolców
  • 2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
  • 3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
  • 4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
  • 5) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, przyjmowania środków odurzających
  • 6) zaśmiecania
  • 7) przeszkadzania w zajęciach lub grze
  • 8) zakłócania porządku
  • 9) przebywania na terenie boiska poza godzinami jego otwarcia
  • 10) wprowadzania zwierząt.
 10. Opiekun obiektu w zależności od sytuacji może:
  • 1) nakazać zmianę obuwia
  • 2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie
  • 3) nakazać opuszczenie terenu boiska
  • 4) wezwać Policję.
 11. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz gdy:
  • 1) organizowana jest impreza rekreacyjno-sportowa
  • 2) prowadzone są prace pielęgnacyjne, remontowe lub konserwacyjne opiekun obiektu może zabronić korzystania z boiska.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Regulamin korzystania z boiska wielofunkcyjnego w Bobowicku
 1. Administratorem boiska jest Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku, Os. Kasztelańskie 8A, 66-300 Międzyrzecz, tel. 95 742 73 80.
 2. Administrator wyznacza opiekuna obiektu, który otwiera i zamyka boisko, ustala harmonogram korzystania z obiektu, dba o czystość i porządek na boisku, przestrzeganie reguł korzystania z obiektu oraz zapewnia bezkolizyjne korzystanie z boiska przez zainteresowanych.
 3. Z boiska może korzystać każdy w dniach i godzinach uzgodnionych z opiekunem obiektu.
 4. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.
 5. Obiekt dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych:
  • a) poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 - 20:00
  • b) sobota w godzinach 10:00 - 20:00
  • c) niedziela w godzinach 10:00 - 20:00
  • d) w trakcie wakacji i ferii codziennie w godzinach 8:00 - 20:00.
 6. Opiekun obiektu udostępnia boisko zgodnie z harmonogramem.
 7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z obiektu.
  Harmonogram rezerwacji należy ustalić z opiekunem obiektu.
 8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:
  • 1) używania butów piłkarskich o wysokich i metalowych korkach oraz kolców
  • 2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boiska, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
  • 3) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
  • 4) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
  • 5) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, przyjmowania środków odurzających
  • 6) zaśmiecania
  • 7) przeszkadzania w zajęciach lub grze
  • 8) zakłócania porządku
  • 9) przebywania na terenie boiska poza godzinami jego otwarcia
  • 10) wprowadzania zwierząt.
 10. Opiekun obiektu w zależności od sytuacji może:
  • 1) nakazać zmianę obuwia
  • 2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie
  • 3) nakazać opuszczenie terenu boiska
  • 4) wezwać Policję.
 11. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz gdy:
  • 1) organizowana jest impreza rekreacyjno-sportowa
  • 2) prowadzone są prace pielęgnacyjne, remontowe lub konserwacyjne opiekun obiektu może zabronić korzystania z boiska.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
MOSiW w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Lisiecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-13 13:06:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Lisiecka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-13 13:10:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Lisiecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-27 14:50:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1118 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »