ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Rejestry, ewidencje, archiwa

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-11-06 12:41:33 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

Sprawy Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu rejestrowane są według zasad obowiązujących w systemie opartym na rzeczowym wykazie akt, ustalonym 
w uzgodnieniu z Archiwum Państwowym w Gorzowie Wlkp., stosownie do przepisów ustawy 
z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2011.123.698 j.t.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń właściwego ministra sprawującego nadzór nad narodowym zasobem archiwalnym.
Dokumentację powstającą w wyniku działalności MOSiW przechowuje się  po jej wykorzystaniu w składnicy akt.