ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Rejestry, ewidencje, archiwa

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-11-06 12:41:33 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

W Międzyrzeckim Ośrodku Sportu i Wypoczynku prowadzone są m.in. następujące rejestry i eweidencje:
1. Rejestr upoważnień
2. Ewidencja pracowników
3. Rejestr pieczątek
4. Rejestr umów cywilno-prawnych
5. Rejestr skarg i wniosków
6. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
7. Rejestr zarządzeń i obwieszczeń
8. Rejestr delegacji służbowych
9. Rejestr zwolnień lekarskich
10. Rejestr druków ścisłego zarachowania
11.Rejestr faktur
12. Ewidencja środków trwałych
13. Rejestr pism
 
Udostępnianie informacji zawartych w prowadzonych rejestrach i ewidencjach następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, przy zachowaniu wymogów określonych przepisami szczególnymi, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 
Sprawy Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu rejestrowane są według zasad obowiązujących w systemie opartym na rzeczowym wykazie akt, ustalonym w uzgodnieniu z Archiwum Państwowym w Gorzowie Wlkp., stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2011.123.698 j.t.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń właściwego ministra sprawującego nadzór nad narodowym zasobem archiwalnym.
Dokumentację powstającą w wyniku działalności MOSiW przechowuje się  po jej wykorzystaniu w składnicy akt prowadzonej w siedzibie jednostki.