ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA - 23.04.2022 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-03-30 11:54:17 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Zasady kierowane są do wszystkich osób, które w czasie trwania zawodów PZLA Mistrzostwa Polski w biegu na dystansie 10.000 m będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania zawodów obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszych Zasad.
 2. Celem Zasad jest zapewnienie bezpieczeństwa wydarzenia sportowego poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na zawodach i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim.
 3. Organizatorem zawodów jest Polski Związek Lekkiej Atletyki i Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku.
 4. Impreza jest organizowana w dniu 23 kwietnia 2022 r.
ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
 1. Wydarzenie ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla mieszkańców gminy Międzyrzecz, jak i innych osób zainteresowanych, a wstęp na nią jest wolny.
 2. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 3. Uczestnicy wydarzenia oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie stadionu obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Zasad oraz stosować się do zaleceń służb porządkowych i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 4. Na teren wydzielony barierkami ochronnymi wstęp mają jedynie osoby do tego uprawnione.
 5. Zakazane jest, w szczególności:
  • a. niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i  sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy,
  • b. jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy,
  • c. niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy,
  • d. prowadzenie jakichkolwiek form agitacji politycznej.
 6. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy, w szczególności:
  • a. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • b. materiałów wybuchowych,
  • c. wyrobów pirotechnicznych,
  • d. napojów alkoholowych,
  • e. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  • f. środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 7. Zakazuje się wprowadzania zwierząt.
 8. Uczestnicy wydarzenia lub inne osoby przebywające na ternie stadionu mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy biorą w niej udział na własne ryzyko.
 9. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie Imprezy i jest oznakowany.
 10. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe, ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 12. W sprawach nieuregulowanych w Zasadach stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 13. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  • a. na stronie internetowej MOSiW, tj. oraz BIP,
  • b. na terenie stadionu.
 14. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje w dniu Imprezy, tj. 23.04.2022 roku.