ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Majątek

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-11-06 12:44:56 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

Majątek Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku, który został przekazany w trwały zarząd przez Gminę Międzyrzecz, obejmuje dobra ruchome, nieruchome oraz wartości niematerialne i prawne, a także inne prawa mające wartość pieniężną, w tym m.in. aktywa finansowe.
W skład majątku wchodzą następujące składniki:
   1. środki trwałe w tym: grunty, budynki, budowle, urządzenia i maszyny, narzędzia ,środki transportu;
   2. wartości niematerialne i prawne;
   3. środki obrotowe na rachunkach bankowych Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku oraz w kasie.