ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-11-06 13:28:41 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

Zasady i tryb ponownego wykorzystania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001.112.1198). Zgodnie z treścią art. 23a ust. 1 ww. ustawy ponowne wykorzystanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej, w celu ponownego wykorzystania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia  w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

1. Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji publicznej umieszczonej na stronie Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu (MOSiW) przez podmiot jest:
   a. poinformowanie o źródle i czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od MOSiW,
   b. dalszego udostępniania pozyskanej informacji innym użytkownikom w pierwotnie uzyskanej formie,
   c. informowania MOSiW o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej.
MOSiW ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, jaka została zamieszczona na stronach BIP MOSiW.

2. Za udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek, o którym mowa w art. 23g ust. 2 ww. ustawy, MOSiW, może nałożyć, zgodnie z art. 23c ust. 2 tej ustawy, opłatę przy ustalaniu której uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.

3. MOSiW odmawia, w myśl art. 23g pkt. 8 powyższej ustawy, ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w przypadku gdy:
   a. dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5, lub w przepisach odrębnych ustaw,
   b.  ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

4. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że: 
   a. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
   b. uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie ust. 8 pkt. 2 przedmiotowej ustawy zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany utwór.

5. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, zgodnie z treścią art. 23i ww. ustawy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2012.270 j.t.) z tym że:
   a. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
   b. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Załączniki