Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Regulamin organizacyjny MOSiW

Szczegóły informacji

Regulamin organizacyjny MOSiW

Informacja ogłoszona dnia 2014-11-06 12:30:02 przez Anna Lisiecka

Akapit nr 1 - brak tytułu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA SPORTU I WYPOCZYNKU 
W MIĘDZYRZECZU
§ 1
 1. Regulamin organizacyjny Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu, zwany dalej MOSiW, określa jego wewnętrzną organizację.
 2. Siedzibą MOSiW jest Międzyrzecz, os. Kasztelańskie 8A.
 3. Wszelkie pisma do MOSiW należy doręczać (kierować) do jego siedziby.
 4. W siedzibie MOSiW znajduje się m. in. administracja /symbol A/ tj. sekretariat, gabinet Dyrektora MOSiW oraz dział kadr i płac /symbol KP/. Dział finansowo – księgowy /symbol FK/ znajduje się w odrębnym biurze, os. Kasztelańskie 8B.
 5. W skład MOSiW wchodzą m.in. następujące obiekty: Hala Widowiskowo-Sportowa w Międzyrzeczu /symbol HWS/, Pływalnia Miejska „Kasztelanka” w Międzyrzeczu /symbol PM/, Stadion Miejski im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu /symbol SM/, kąpielisko Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” /symbol KOW/, Boisko Wielofunkcyjne „Orlik 2012” w Międzyrzeczu /symbol OR/, Boiska wielofunkcyjne w Bobowicku, Bukowcu, Kalsku, Kaławie, Kęszycy Leśnej /symbol BMiejscowość np. BBobowicko, BKalsko itd./.
§ 2
 1. MOSiW realizuje zadania wynikające ze Statutu oraz zadania zlecone przez Gminę Międzyrzecz w zakresie sportu, wypoczynku i rekreacji. MOSiW zarządza również w imieniu Gminy Międzyrzecz terenami oraz obiektami rekreacyjnymi i sportowymi.
 2. Warunki, szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych obiektów, dni i godziny ich otwarcia określają regulacje wewnętrzne tych obiektów.
§ 3
 1. Na strukturę organizacyjną MOSiW składają się następujące stanowiska pracy:
  • a)    Dyrektor
  • b)    Kierownik ds. obiektów sportowych i wypoczynkowych
  • c)    Główny księgowy
  • d)    Starszy inspektor
  • e)    Księgowy
  • f)    Kierownik-gospodarz obiektu
  • g)    Menadżer sportu
  • h)    Kancelista
  • i)    Kasjer
  • j)    Pracownik zaplecza sportowego
  • k)    Ratownik/Młodszy ratownik
  • l)    Konserwator
  • m)    Rzemieślnik-specjalista
  • n)    Sprzątaczka.
 2. Podział zadań i obowiązków na poszczególnych stanowiskach ustala Dyrektor MOSiW.
 3. Strukturę organizacyjną MOSiW określa schemat organizacyjny, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Do realizacji zadań przewiduje się możliwość tworzenia działów w ramach funkcjonowania MOSiW.
§ 4
 1. MOSiW kieruje jego Dyrektor.
 2. Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w Statucie MOSIW.
 3. Dyrektor podpisuje pisma wychodzące na zewnątrz, z tym, że kierownicy obiektów mogą zgodnie z zakresem obowiązków lub po uzgodnieniu z Dyrektorem – podpisywać pisma w sprawach podległych im obiektów.
 4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Kierownik ds. obiektów sportowych i wypoczynkowych lub inny upoważniony pracownik.
§ 5
Do zadań Kierownika ds. obiektów sportowych i wypoczynkowych należy w szczególności:
 1. kierowanie i nadzór nad działalnością podległych obiektów
 2. prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych dotyczących podległych obiektów
 3. kontrola wydatków oraz zakupów bieżących dotyczących podległych obiektów
 4. utrzymanie bazy technicznej wyznaczonych obiektów
 5. kierowanie i nadzór nad podległymi pracownikami.
§ 6
 1. Do zadań Głównego księgowego należy w szczególności:
  • a)    prowadzenie całości spraw budżetowo-finansowych
  • b)    dokonywanie kontroli przeprowadzanych operacji gospodarczych
  • c)    prowadzenie rachunkowości MOSiW zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • d)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
  • e)    dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
  • f)    sporządzanie sprawozdań, rozliczeń  MOSiW
  • g)    nadzór nad przestrzeganiem racjonalnej gospodarki finansowej.
 2. Główny księgowy wykonuje zadania przy pomocy Księgowego.
§ 7
Do zadań Starszego inspektora należy w szczególności:
 1. prowadzenie całości spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych związanych z pracownikami MOSiW,
 2. nadzór nad sekretariatem MOSiW,
§ 8
Do zadań Księgowego należy w szczególności:
 1. dekretowanie i księgowanie dokumentów finansowych,
 2. prowadzenie kasy głównej MOSiW,
 3. prowadzenie ewidencji i dokumentacji środków trwałych i wyposażenia.
§ 9
Do zadań Kierownika – gospodarza obiektu należy w szczególności:
 1. kierowanie i nadzór nad działalnością podległych obiektów,
 2. prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych dotyczących podległych obiektów,
 3. kontrola wydatków oraz zakupów bieżących dotyczących podległych obiektów,
 4. utrzymanie bazy technicznej wyznaczonych obiektów,
 5. kierowanie i nadzór nad podległymi pracownikami.
§ 10
Do zadań Menadżera sportu należy w szczególności:
 1. koordynacja zajęć sportowych na obiektach sportowych MOSiW,
 2. sporządzanie kalendarza imprez MOSiW,
 3. organizacja imprez sportowych.
§ 11
Do zadań Kancelisty należy w szczególności:
 1. obsługa sekretariatu MOSiW,
 2. prowadzenie spraw administracyjnych,
 3. przyjmowanie korespondencji.
§ 12
Do zadań Kasjera należy w szczególności:
 1. dokonywanie operacji kasowych, zabezpieczenie i przechowywanie gotówki,
 2. czuwanie nad właściwym przebiegiem operacji kasowych.
§ 13
Do zadań Pracownika zaplecza sportowego należy w szczególności:
 1. wykonywanie napraw sprzętu i infrastruktury sportowej będącej w dyspozycji MOSiW,
 2. czynny udział przy organizacji i realizacji zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych.
§ 14
Do zadań Ratownika/Młodszego ratownika należy w szczególności nadzór nad bezpieczeństwem osób korzystających z pływalni.
   
§ 15
Do zadań Konserwatora należy w szczególności:
 1. prowadzenie stałej i systematycznej kontroli stanu technicznego w wyznaczonym obiekcie,
 2. dokonywanie napraw i konserwacji sprzętów i urządzeń.
§ 16
Do zadań Rzemieślnika-specjalisty należy w szczególności:
 1. systematyczna kontrola stanu technicznego wyznaczonego obiektu,
 2. dokonywanie bieżących napraw sprzętów, urządzeń i infrastruktury.
§ 17
Do zadań Sprzątaczki należy w szczególności:
 1. utrzymanie czystości i porządku w wyznaczonym obiekcie,
 2. dokonywanie kontroli obiektu oraz zgłaszanie usterek przełożonemu.
§ 18
Niezależnie od zadań pracowników MOSiW przewidzianych w niniejszym regulaminie organizacyjnym, opracowuje się dla każdego pracownika zakres czynności. Zakres czynności na piśmie przedkłada się pracownikowi.
 
§ 19
 1. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 9.00 – 12.00.
 2. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach 9.00 – 12.00.
 3. W siedzibie MOSiW przyjmowane są pisemne skargi i wnioski codziennie w godzinach pracy administracji.
§ 20
 1. Kontrolę zarządczą w MOSiW stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny, adekwatny, skuteczny i terminowy, we wszystkich jego aspektach funkcjonowania i warunkach działania.
 2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
  • a)    zgodności działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi
  • b)    skuteczności i efektywności działania
  • c)    wiarygodności sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych
  • d)    ochrony wszystkich rodzajów zasobów
  • e)    przestrzegania i promowania wartości etycznych i zasad etycznego postępowania
  • f)    efektywności i skuteczności przepływu informacji
  • g)    zarządzania ryzykiem.
 3. System kontroli zarządczej w MOSiW obejmuje:
  • a)    samokontrolę
  • b)    kontrolę wewnętrzną
  • c)    kontrolę zewnętrzną
  • d)    kontrolę finansową
  • e)    audyt wewnętrzny z Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • f)    nadzór sprawowany przez kadrę kierowniczą zgodnie z podziałem kompetencji i zadań, Burmistrza Międzyrzecza poprzez upoważnionych pracowników w zakresie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Gminy Międzyrzecz.
 4. Szczegółowe zasady funkcjonowania kontroli zarządczej określa Dyrektor MOSiW w drodze odrębnego zarządzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
MOSiW w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Lisiecka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Lisiecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-06 11:44:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Lisiecka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-06 12:30:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Lisiecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-27 13:54:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3168 raz(y)