ˆ

Ochrona Danych Osobowych

Szczegóły informacji

Regulamin monitoringu wizyjnego MOSiW

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-06-26 09:13:51 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Międzyrzeckim Ośrodku Sportu i Wypoczynku zwanym dalej MOSiW, miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Administratorem monitoringu wizyjnego jest Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu.
 3. Celem stosowania, prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa mienia oraz osób znajdujących się w budynkach MOSiW i obszarze przyległym.
 4. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego jest art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art.  222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym:
  • a) budynek MOSiW Pływalnia Miejska „Kasztelanka”, Os. Kasztelańskie 8B, Międzyrzecz - korytarze, wejścia, pomieszczenia pływalni
  • b) parkingi przed budynkiem
  • c) Stadion Miejski przy ul. Mieczysława Mikuły 1 w Międzyrzeczu - plac stadionowy, parking.
 6. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 7. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 8. System monitoringu wizyjnego w MOSiW składa się z:
  • a) kamer rejestrujących zdarzenia
  • b) urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym
  • c) monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń
  • d) oprogramowania dostępowego.
 9. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.
 10. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane tabliczkami informacyjnymi zawierającymi piktogram kamery.
 11. Przy głównych wjazdach, wejściach umieszcza się tabliczki informacyjne zawierające dodatkowo klauzulę informacyjną.
 12. Rejestratory wraz z monitorami znajdują się w pomieszczeniach biurowych MOSiW:
  • Os. Kasztelańskie 8B
  • ul. Mieczysława Mikuły 1
 13. Podgląd obrazu z monitoringu znajduje się w pomieszczeniach biurowych MOSiW;
  • Os. Kasztelańskie 8A, 8B
  • ul. Mieczysława Mikuły 1
 14. Dostęp do obrazu monitoringu mają upoważnieni pracownicy MOSiW oraz pracownicy serwisu technicznego na podstawie umowy powierzenia.
 15. Dostęp do zapisu i obrazu monitoringu posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy MOSiW oraz obsługa serwisu technicznego na podstawie umowy powierzenia.
 16. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze itp. na ich wniosek, ponieważ udostępnianie nagrań osobom fizycznym może naruszać prawa i wolności osób trzecich.
 17. Okres przechowywania danych wynosi maksymalnie do 20 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.
  W praktyce okres ten może być krótszy ze względu na technikę wykonywanych zapisów.
 18. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków ww. organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 19. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do MOSiW prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania.
  Wniosek należy złożyć w MOSiW, Os. Kasztelańskie 8A, 66-300 Międzyrzecz w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.
 20. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, przybliżony czas zdarzenia oraz sygnaturę, oznaczenie zgłoszonego uprawnionym organom zdarzenia.
 21. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym, a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu ze względu na synchronizację czasu.
 22. Na wniosek osoby zainteresowanej, osoba upoważniona do dostępu do zapisu monitoringu w MOSiW sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:
  • a) numer porządkowy kopii
  • b) okres, którego dotyczy nagranie
  • c) źródło danych
  • d) data wykonania kopii
  • e) dane osoby, która sporządziła kopię
   ​Kopia przechowywana jest w sekretariacie w zamkniętym pomieszczeniu.
 23. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego.
  Rejestr zawiera następujące informacje:
  • a) numer porządkowy kopii
  • b) okres, którego dotyczy nagranie
  • c) źródło danych
  • d) data wykonania kopii
  • e) dane osoby, która sporządziła kopię
  • f) podpis osoby, która sporządziła kopię
  • g) informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.
 24. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, organom.
  W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji, organów przez okres 3 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.
 25. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a ich uprawnienie dostępu do tych danych wymaga nadania wyraźnego upoważnienia przez MOSiW.
 26. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany poprzez tabliczki informacyjne i udostępnienie regulaminu monitoringu za pośrednictwem strony internetowej oraz w siedzibie MOSiW.
 27. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 28. Każda osoba ma prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
 29. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   
Załącznik nr 1 do regulaminu - WNIOSEK o zabezpieczenie danych z monitoringu