ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3/2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3/2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik ds. obiektów sportowych i wypoczynkowych

Miejsce pracy: Gmina Międzyrzecz - obiekty MOSiW

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: administracja

Data udostępnienia: 2023-10-25

Ogłoszono dnia: 2023-10-25

Termin składania dokumentów: 2023-11-21 13:00:00

Nr ogłoszenia: 3/2023

Zlecający: Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Wymagania kwalifikacyjne:
 • wykształcenie - posiadanie: dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U.2023.742 t.j. ze zm.),
 • staż pracy: minimum 5 lat, w tym co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku,
 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. prawo jazdy kat. B.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. preferowane wykształcenie o profilu technicznym, administracyjnym, zarządzanie itp.,
 2. znajomość przepisów prawa niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków z zakresu prawa samorządu gminnego, kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa imprez masowych, finansów publicznych, prawa pracy i bhp,
 3. znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów: sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych,
 4. znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych tj. edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, umiejętność korzystania z Internetu oraz poczty elektronicznej,
 5. zdolność podejmowania decyzji,
 6. umiejętność pracy samodzielnie, jak i w zespole,
 7. wysoka kultura osobista, zdolność zapobiegania konfliktów, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, asertywność, terminowość, dobra organizacja pracy, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)organizacja pracy podległych pracowników i prowadzenie spraw administracyjnych,
b)wytyczanie właściwych kierunków rozwoju podległych obiektów,
c)prawidłowe gospodarowanie mieniem,
d)opracowywanie wstępnych planów finansowo-rzeczowych dotyczących zadań inwestycyjnych oraz robót remontowych,
e)czuwanie nad terminowością przeglądów technicznych,
f)zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów i z urządzeń stanowiących jego infrastrukturę,
g)prowadzenie działań promocyjno-reklamowych oraz udział w organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. miejsce wykonywania pracy: biuro zlokalizowane na piętrze budynku wielofunkcyjnego na Stadionie Miejskim w Międzyrzeczu oraz obiekty sportowe MOSiW na terenie Gminy Międzyrzecz,
 3. stanowisko pracy wyposażone jest w typowe urządzenia biurowe, komputer oraz inne środki do pracy,
 4. naturalne i sztuczne światło,
 5. w budynku nie ma windy, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 6. praca przy komputerze poniżej 4 godzin,
 7.  w trakcie procesu pracy tworzone będą dokumenty elektronicznie i papierowo,
 8. pracownik będzie miał częsty kontakt z interesantami i pracownikami,
 9. będzie przebywał w terenie otwartym i przemieszczał się swoim samochodem,
 10. praca wymagająca szczególnej dyspozycyjności,
 11. zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego podejmowania decyzji.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. curriculum vitae (CV),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia, kwalifikacje,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 7. oświadczenia kandydata:
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
   z pełni praw publicznych,
  • że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • że posiada nieposzlakowaną opinię,
  • że posiada prawo jazdy kat. B,
 8. w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – dokument określony w przepisach o służbie cywilnej potwierdzający znajomość języka polskiego,
Wzór kwestionariusza osobowego oraz oświadczenia kandydata znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku
w Międzyrzeczu (www.bip.mosiw.miedzyrzecz.pl).
 
Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.
 
Wszystkie dokumenty przedkładane przez kandydata w naborze muszą być sporządzone
w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-11-21 13:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem KIEROWNIK OBIEKTÓW – MOSIW
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne w formie pisemnej należy kierować na adres:
 
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku
os. Kasztelańskie 8A
66-300 Międzyrzecz
(sekretariat na parterze budynku Hali Widowiskowo-Sportowej)
 
(o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do MOSiW lub data złożenia w MOSiW).

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu.
 2. Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.
 3. Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane/dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Osoby, które spełnią wymagania niezbędne i złożą komplet dokumentów będą informowane o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu rekrutacji oraz
  o terminie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem informacji opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej przy ogłoszeniu o naborze, ewentualnie telefonicznie lub pisemnie.
 5. Kandydaci proszeni są o podanie numeru kontaktowego.
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki.
 7. Kontakt: MOSiW - tel. 95 742 73 80.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:
-Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku, os. Kasztelańskie 8A, 66-300 Międzyrzecz reprezentowany przez Dyrektora, administracja@mosiw.pl
-Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl
-Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, przyszłych rekrutacji na podstawie udzielonej zgody oraz Kodeksu Pracy zgodnie z 6 ust. 1 lit. a) i lit.c) RODO.
-W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
-Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i przyszłych rekrutacji.
-W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
-W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
-Podanie przez Państwa danych osobowych jest jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
-Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
MOSiW w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Lisiecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-25 11:23:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Lisiecka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-25 11:24:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Lisiecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-23 12:32:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1254 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony