ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2016Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2016

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik ds. obiektów sportowych i wypoczynkowych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Gmina Międzyrzecz - obiekty MOSiW

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: administracja

Data udostępnienia: 2016-01-04

Ogłoszono dnia: 2016-01-04 przez Anna Lisiecka

Termin składania dokumentów: 2016-01-14 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2016

Id ogłoszenia: MOSiW.110/1/2016

Zlecający: Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) wymagania kwalifikacyjne:
- wykształcenie wyższe,
-  co najmniej 5 letni staż pracy (w latach), w tym posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
b) posiadanie obywatelstwa polskiego
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
f) nieposzlakowana opinia,
g) prawo jazdy kat. B.
b. Wymagania dodatkowe:
a) preferowane wykształcenie o profilu technicznym, administracyjnym, zarządzanie itp.,
b) znajomość przepisów prawa niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków z zakresu ustaw samorządu gminnego, kultury fizycznej
i sportu, bezpieczeństwa imprez masowych, finansów publicznych, prawa pracy i bhp,
c) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów: sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych,
d) mile widziane doświadczenie, co najmniej 6 miesięcy w pracy na stanowisku urzędniczym i odbycie służby przygotowawczej zakończonej pozytywnie zdanym egzaminem w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych,
a) znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych tj. edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, umiejętność korzystania z Internetu oraz poczty elektronicznej,
b) zdolność podejmowania decyzji,
c) umiejętność pracy samodzielnie, jak i w zespole,
h) wysoka kultura osobista, zdolność zapobiegania konfliktów, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, asertywność.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Główny zakres zadań (czynności) wykonywanych na stanowisku Kierownik ds. obiektów sportowych i wypoczynkowych w zakresie podległych obiektów (Ośrodek Wypoczynkowy „Głębokie” oraz boiska wielofunkcyjne):
a) organizacja pracy podległych pracowników i prowadzenie spraw administracyjnych,
b) wytyczanie właściwych kierunków rozwoju podległych obiektów,
c) prawidłowe gospodarowanie mieniem,
d) opracowywanie wstępnych planów finansowo-rzeczowych dotyczących zadań inwestycyjnych oraz robót remontowych,
e) czuwanie nad terminowością przeglądów technicznych,
f) zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów i z urządzeń stanowiących jego infrastrukturę,
g) prowadzenie działań promocyjno-reklamowych oraz udział
w organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko pracy wyposażone jest w typowe urządzenia biurowe, komputer oraz inne środki do pracy. W trakcie procesu pracy tworzone będą dokumenty elektronicznie i papierowo. Pracownik będzie miał częsty kontakt z interesantami i pracownikami oraz będzie przebywał w terenie otwartym i przemieszczał się samochodem. Praca wymagająca szczególnej dyspozycyjności. Zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego podejmowania decyzji.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

nie wynosi co najmniej 6%

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
List motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U.2014.1182 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych (DZ.U.2014.1202 j.t. z późn. zm.).”
3) kwestionariusz osobowy dostępny na stronie www.bip.mosiw.miedzyrzecz.pl oraz w biurze administracji MOSiW na os. Kasztelańskim 8A w Międzyrzeczu,
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom),
5) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
6) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, w tym staż na stanowisku jak pkt. 2 ppkt. 1 lit a (kopie świadectw pracy),
7) oświadczenia o:
- stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).
- niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) w przypadku osób niepełnosprawnych – kopie orzeczenia o niepełnosprawności.
W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2016-01-14 15:00:00
b. Sposób:
Ofert należy kierować na adres:
 
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku
os. Kasztelańskie 8A
66-300 Międzyrzecz
 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
KIEROWNIK DS. OBIEKTÓW SPORTOWYCH I WYPOCZYNKOWYCH
w terminie do 14.01.2016 roku do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do MOSiW).
c. Miejsce:
Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku
os. Kasztelańskie 8A
66-300 Międzyrzecz

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do MOSiW niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu. O przebiegu dalszych prac kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.
Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.mosiw.miedzyrzecz.pl) oraz tablicy informacyjnej Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku, os. Kasztelańskie 8A.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony