ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Wywóz nieczystości ciekłych w Ośrodku Wypoczynkowym GłębokieDrukuj informację Zamówienie publiczne: Wywóz nieczystości ciekłych w Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie

Szczegóły informacji

Wywóz nieczystości ciekłych w Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 43577-2016

Termin składania ofert / wniosków: 2016-04-29 14:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2016-04-29 14:15:00

Ogłoszono dnia: 2016-04-19 przez Anna Lisiecka

Treść:

Międzyrzecz: Wywóz nieczystości ciekłych w Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie.
Numer ogłoszenia: 43577 - 2016; data zamieszczenia: 19.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V
zamówienia publicznego
 
zawarcia umowy ramowej
 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku , Os. Kasztelańskie 8A, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 742 73 80, faks 95 7422297.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosiw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz nieczystości ciekłych w Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wywozu pojazdem/pojazdami asenizacyjnym/i nieczystości płynnych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych na terenie administrowanym przez Zamawiającego, tj. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie, zw. dalej Ośrodkiem, w ilości ok. 6.500 m3 i dostarczanie ich do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków..
II.1.5)
 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.41.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują główne usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi te zostały wykonane. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem przynajmniej jednej głównej usługi, a za taką należy przyjąć wywóz nieczystości ciekłych pojazdem/pojazdami asenizacyjnym/i, wartość (netto) wykazanej, jako wykonanej usługi - co najmniej 80.000,00 zł oraz udowodnią, że usługi wykazane jako główne, zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Dysponować będą do wykonywania przedmiotowego zamówienia przynajmniej jednym pojazdem asenizacyjnym - dopuszczalna maksymalna pojemność beczki pojazdu asenizacyjnego nie może przekroczyć 13 m3.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)
 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Na podstawie art. 144 ust.1 Ustawy, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy: a) w przypadku zmiany o charakterze publicznoprawnym, w tym podatku VAT, b) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów prawa, c) w przypadku podwyższenia ceny jednostkowej wywozu nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków, z którą Wykonawca ma zawartą umowę jedynie o kwotę podwyżki.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mosiw.miedzyrzecz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: os. Kasztelańskie 8a, 66-300 Międzyrzecz.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2016 godzina 14:00, miejsce: Sekretariat MOSiW.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony