Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Wywóz nieczystości ciekłych w Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 43181-2015

Termin składania ofert / wniosków: 2015-04-10 14:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2015-04-10 14:15:00

Ogłoszono dnia: 2015-03-27 przez Anna Lisiecka

Treść:

Międzyrzecz: Wywóz nieczystości ciekłych w Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie
Numer ogłoszenia: 43181 - 2015; data zamieszczenia: 27.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku , Os. Kasztelańskie 8A, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7422335, faks 95 7422297.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosiw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz nieczystości ciekłych w Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wywozu samojezdnym pojazdem asenizacyjnym nieczystości płynnych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych na terenie administrowanym przez Zamawiającego, tj. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie w ilości ok. 6000 m3 i dostarczanie ich do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.41.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują główne usługi, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem przynajmniej jednej głównej usługi, a za taką należy przyjąć wywóz nieczystości ciekłych wyłącznie samojezdnymi pojazdami asenizacyjnymi, wartość (netto) wykazanej jako wykonanej usługi - co najmniej 80000,00 zł oraz udowodnią, że usługi wykazane jako główne, zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Dysponować będą do wykonywania przedmiotowego zamówienia samojezdnym pojazdem asenizacyjnym - warunek wynika ze specyfiki infrastruktury dróg wewnętrznych terenu, na którym będzie wykonywana usługa.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Na podstawie art. 144 ust.1 Ustawy, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy: a) w przypadku zmiany o charakterze publicznoprawnym, w tym podatku VAT, b) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów prawa, c) w przypadku podwyższenia ceny jednostkowej wywozu nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków, z którą Wykonawca ma zawartą umowę jedynie o kwotę podwyżki.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mosiw.miedzyrzecz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: os. Kasztelańskie 8a, 66-300 Międzyrzecz.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.04.2015 godzina 14:00, miejsce: Sekretariat MOSiW.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Międzyrzecz, dnia 13 kwietnia 2015  roku
 
 
                                                             PT WYKONAWCY
                                                                                                       
                                     
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku, os. Kasztelańskie 8A, 66-300 Międzyrzecz, zwany dalej zamawiającym  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  pn.
   
         „Wywóz nieczystości ciekłych w Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie”
 
          wybrano ofertę nr 1  Wykonawcy
                                             Mariusz Konieczny
                                             Kalsko 47A
                                             66-300 Międzyrzecz
 
          jako najkorzystniejszą.                                                       
 
Cena osiągnięta w postępowaniu: 15,80 brutto za wywóz 1 m3 nieczystości ciekłych.
 
Uzasadnienie wyboru
          Przy jedynym kryterium  cena 100 %  –  jedyna złożona oferta,  po zbadaniu i ocenie uznana
          jako nie podlegająca odrzuceniu  - 100 pkt
 
1. Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 Pzp, Zamawiający zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1    pkt 2 Pzp, że w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
2. Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 Pzp, Zamawiający zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1    pkt 3 Pzp, że w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
3. Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 Pzp, Zamawiający zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Pzp zawrze umowę z Wykonawcą najkorzystniejszej oferty w terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 2     pkt 1 ppkt a.
 
 
 
                                                                         
 
 

Załączniki