ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Regulamin organizacyjny MOSiW

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-11-06 12:30:02 przez Anna Lisiecka

Akapit nr - brak tytułu

AKTUALNY SCHEMAT ORGANIZACYJNY - 03.04.2017 r.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Załącznik nr 1 do zarządzenia  Nr 1/2011
Kierownika Międzyrzeckiego  Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
z dnia 03.01.2011  r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego
Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA SPORTU I WYPOCZYNKU 
W MIĘDZYRZECZU

§ 1.
1. Regulamin organizacyjny Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu, zwany dalej MOSiW, określa jego wewnętrzną organizację.
2. 2. Siedzibą MOSiW jest Międzyrzecz, os. Kasztelańskie 8A.
3. Wszelkie pisma do MOSiW należy doręczać (kierować) do jego siedziby.
 
§ 2.
1. MOSiW administruje następującymi obiektami:
a. Pływalnia Miejska KASZTELANKA w Międzyrzeczu, os. Kasztelańskie 8B, 66-300 Międzyrzecz,
b. Hala Widowiskowo-Sportowa w Międzyrzeczu, os. Kasztelańskie 8A, 66-300 Międzyrzecz,
c. Stadion Miejski w Międzyrzeczu, ul. M. Mikuły 1, 66-300 Międzyrzecz,
d. Ośrodek Wypoczynkowy GŁĘBOKIE, Głębokie 1, 66-300 Międzyrzecz.
2. Warunki, szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych obiektów, dni i godziny ich otwarcia określają regulaminy obiektów, które dostępne są w poszczególnych obiektach oraz w siedzibie MOSiW.
3. Zmiany dni i godzin otwarcia obiektu, w danym okresie czasu, będą ogłoszone na stronie internetowej MOSiW, w siedzibie MOSiW, a także w miejscu do tego przeznaczonym w obiekcie.
 
§ 3.
1. Na strukturę organizacyjną MOSiW składają się następujące stanowiska pracy:
a. Kierownik,
b. Zastępca kierownika,
c. Główny księgowy,
d. Starszy inspektor,
e. Księgowy,
f. Kasjer,
g. Kierownik-gospodarz obiektu,
h. Kierownik recepcji,
i. Menadżer sportu,
j. Ratownik,
k. Młodszy ratownik
l.  Sprzątaczka ,
m.  Pracownik zaplecza sportowego,
n.  Konserwator,
o.  Rzemieślnik-specjalista,
p. Kierowca ciągnika.
2. Podział zadań i obowiązków na poszczególnych stanowiskach ustala Kierownik MOSiW.
3. Strukturę organizacyjną MOSiW określa schemat organizacyjny, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.
 
§ 4.
1. MOSiW kieruje jego Kierownik.
2. Zadania i kompetencje Kierownika określone są w Statucie MOSIW.
3. Do podpisu Kierownika zastrzeżone są pisma kierowane w szczególności do organów władzy publicznej, osób fizycznych, prawnych, przedsiębiorców.
4. Kierownik może zastrzec rodzaje pism, do podpisu których upoważnieni są inni pracownicy MOSiW.
5. W razie nieobecności Kierownika zastępuje go Zastępca kierownika.
 
§ 5.
Do zadań Zastępcy kierownika należy w szczególności:
1. nadzór nad pracownikami podległych obiektów,
2. wyznaczanie kierunków rozwoju podległych obiektów w porozumieniu z Kierownikiem MOSiW.
 
§ 6.
1. Do zadań Głównego księgowego należy w szczególności:
1 prowadzenie całości spraw budżetowo-finansowych,
2 dokonywanie kontroli przeprowadzanych operacji gospodarczych,
3 prowadzenie rachunkowości MOSiW zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4 wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
5 dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
6 sporządzanie sprawozdań, rozliczeń  MOSiW,
7 nadzór nad przestrzeganiem racjonalnej gospodarki finansowej.
2. Główny księgowy wykonuje zadania przy pomocy Księgowego.
 
§ 7.
Do zadań Starszego inspektora należy w szczególności:
1. prowadzenie spraw kadrowych,
2. sporządzanie dokumentów płacowych.
 
§ 8.
Do zadań Księgowego należy w szczególności:
1. dekretowanie i księgowanie dokumentów finansowych,
2. prowadzenie kasy głównej
3. sporządzanie inwentaryzacji MOSiW.
 
§ 9.
Do zadań Kasjera należy w szczególności:
1. dokonywanie operacji kasowych, zabezpieczenie i przechowywanie gotówki,
2. czuwanie nad właściwym przebiegiem operacji kasowych.
 
§ 10.
Do zadań Kierownika – gospodarza obiektu należy w szczególności:
1. utrzymanie bazy technicznej wyznaczonego obiektu,
2. nadzór nad podległymi pracownikami.
 
§ 11.
Do zadań Kierownika recepcji obiektu należy w szczególności:
1. prowadzenie spraw administracyjnych Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie,
2. organizacja pracy recepcji Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie.
 
§ 12.
Do zadań Menadżera sportu należy w szczególności:
1. koordynacja zajęć sportowych na obiektach sportowych MOSiW,
2. sporządzanie kalendarza imprez MOSiW.
 
§ 13.
Do zadań Ratownika należy w szczególności nadzór nad bezpieczeństwem osób korzystających z pływalni.
 
§ 14.
Do zadań Młodszego ratownika należy w szczególności nadzór nad bezpieczeństwem osób korzystających z pływalni.
   
§ 15.
Do zadań Sprzątaczki należy w szczególności:
1. utrzymanie czystości i porządku w wyznaczonym obiekcie,
2. dokonywanie kontroli obiektu oraz zgłaszanie usterek przełożonemu.
 
§ 16.
Do zadań Pracownika zaplecza sportowego należy w szczególności organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na boisku Orlik 2012.
 
§ 17.
Do zadań Konserwatora należy w szczególności:
1. prowadzenie stałej i systematycznej kontroli stanu technicznego w wyznaczonym obiekcie,
2. dokonywanie napraw niewymagających odrębnych pozwoleń lub użycia specjalistycznego sprzętu.

§ 18.
Do zadań Rzemieślnika-specjalisty należy w szczególności:
1. systematyczna kontrola obiektów w Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie oraz dokonywanie bieżących napraw,
2. utrzymanie czystości Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie.
 
§ 19.
Do zadań Kierowcy ciągnika należy w szczególności:
1. wybieranie i wywożenie nieczystości płynnych w Ośrodku Wypoczynkowym Głębokie,
2. utrzymanie w jak najlepszym stanie technicznym powierzonego sprzętu.
 
§ 20.
Niezależnie od zadań pracowników MOSiW przewidzianych w niniejszym regulaminie organizacyjnym, opracowuje się dla każdego pracownika zakres czynności. Zakres czynności powinien być doręczony na piśmie pracownikowi i potwierdzony przez niego własnoręcznym podpisem.
 
§ 21.
1. Kierownik lub upoważniona przez niego osoba przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 9.00 – 12.00.
2. Kierownik lub upoważniona przez niego osoba, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach 9.00 – 12.00.
3. W siedzibie MOSiW przyjmowane są pisemne skargi i wnioski codziennie w godzinach pracy tj. od 7.30 do 15.30.
 
§ 22.
Z niniejszym regulaminem powinien zapoznać się każdy pracownik MOSiW i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem.
 
                         Kierownik
                      Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
                        (-) Dariusz Stafyniak
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Załącznik nr 1 do zarządzenia  Nr 19/2011
Kierownika Międzyrzeckiego  Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
z dnia 29.04.2011  r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu  Organizacyjnego
Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu

ANEKS NR 1/2011
DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO
MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA SPORTU I WYPOCZYNKU 
W MIĘDZYRZECZU
 W Regulaminie organizacyjnym Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu wprowadza się następujące zmiany:
 
§ 1.
1. Wprowadza się zmiany w schemacie organizacyjnym:
- likwiduje się stanowisko menadżera sportu w dziale Pływalni Miejskiej,
- tworzy się stanowisko pracownika zaplecza sportowego w dziale Pływalni Miejskiej.
2. Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.
 
§ 2.
W pozostałym zakresie treść Regulaminu Organizacyjnego pozostaje bez zmian.
 
§ 3.
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kierownika MOSiW.

                            Kierownik
                                         Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
                        (-) Dariusz Stafyniak
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Załącznik nr 1 do zarządzenia  Nr 20/2011
Kierownika Międzyrzeckiego  Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
z dnia 16.05.2011  r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu  Organizacyjnego
Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
ANEKS NR 2/2011
DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO
MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA SPORTU I WYPOCZYNKU 
W MIĘDZYRZECZU
 W Regulaminie organizacyjnym Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu wprowadza się następujące zmiany:
 
§ 1.
1. Wprowadza się następujące zmiany w regulaminie organizacyjnym:
- skreśla się w §3, pkt. 1, ppkt. b,
- zastępuje się w §4, pkt. 5  „Zastępca kierownika” na „Główny księgowy”,
- skreśla się §5,
2. Wprowadza się zmiany w schemacie organizacyjnym:
- likwiduje się stanowisko Zastępca kierownika,
- tworzy się stanowisko Sprzątaczka w dziale Pływalnia Miejska.
3. Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.
 
§ 2.
W pozostałym zakresie treść Regulaminu Organizacyjnego pozostaje bez zmian.
 
§ 3.
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kierownika MOSiW.
                          Kierownik
                                         Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
                        (-) Dariusz Stafyniak
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Załącznik nr 1 do zarządzenia  Nr 6/2012
Kierownika Międzyrzeckiego  Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
z dnia 26.04.2012  r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu  Organizacyjnego
Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu

ANEKS NR 1/2012
DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO
MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA SPORTU I WYPOCZYNKU 
W MIĘDZYRZECZU
 W Regulaminie organizacyjnym Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu wprowadza się następujące zmiany:
 
§ 1.
1. Wprowadza się następujące zmiany w regulaminie organizacyjnym:
- dodaje się w § 1, pkt. 4 o następującej treści: „W siedzibie MOSiW znajduje się gabinet  Kierownika MOSiW oraz dział kadr i administracji, dział księgowości znajduje się w  odrębnym biurze, os. Kasztelańskie 8B”,
- §1, pkt. b otrzymuje brzmienie: „Zastępca kierownika”,
- dodaje się w §3, pkt. 1, ppkt. q  o brzmieniu „Kancelista”,
- §5 otrzymuje brzmienie: 
 „Do zadań Zastępcy kierownika należy w szczególności:
1. nadzór nad pracownikami podległych obiektów,
2. wyznaczanie kierunków rozwoju podległych obiektów w porozumieniu z  Kierownikiem MOSiW”,
- dodaje się  §91 o brzmieniu:
„Do zadań Kancelisty należy w szczególności:
1. prowadzenie spraw administracyjnych w zakresie swoich zadań służbowych.”
2. Wprowadza się zmiany w schemacie organizacyjnym:
- likwiduje się stanowisko Pracownik zaplecza sportowego w dziale Pływalnia Miejska,
- tworzy się stanowisko Kancelista w dziale administracyjnym,
- tworzy się stanowisko Zastępca kierownika w dziale administracyjnym.
- tworzy się stanowisko Konserwator w dziale OW Głębokie,
3. Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.
 
§ 2.
W pozostałym zakresie treść Regulaminu Organizacyjnego pozostaje bez zmian.
 
§ 3.
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kierownika MOSiW.
                            Kierownik
                                         Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
                        (-) Dariusz Stafyniak
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Załącznik nr 1 do zarządzenia  Nr 13/2012
Kierownika Międzyrzeckiego  Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
z dnia 10.08.2012  r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu  Organizacyjnego
Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
ANEKS NR 2/2012
DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO
MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA SPORTU I WYPOCZYNKU 
W MIĘDZYRZECZU
 W Regulaminie organizacyjnym Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu wprowadza się następujące zmiany:
 
§ 1.
Wprowadza się następujące zmiany w regulaminie organizacyjnym:
- dodaje się  §211 o brzmieniu:
"1. Kontrolę zarządczą w MOSiW stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny, adekwatny, skuteczny i terminowy, we wszystkich jego aspektach funkcjonowania i warunkach działania. 
2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
a. zgodności działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami  wewnętrznymi; 
b. skuteczności i efektywności działania;
c. wiarygodności sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych;
d. ochrony wszystkich rodzajów zasobów;
e. przestrzegania i promowania wartości etycznych i zasad etycznego postępowania;
f. efektywności i skuteczności przepływu informacji;
g. zarządzania ryzykiem.
3. System kontroli zarządczej w MOSiW obejmuje:
a. samokontrolę,
b. kontrolę wewnętrzną,
c. kontrolę zewnętrzną,
d. kontrolę finansową,
e. audyt wewnętrzny z Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu,
f. nadzór sprawowany przez:
- kadrę kierowniczą zgodnie z podziałem kompetencji i zadań,
- Burmistrza Międzyrzecza poprzez upoważnionych pracowników w zakresie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Gminy Międzyrzecz.
4. Szczegółowe zasady funkcjonowania kontroli zarządczej określa Kierownik MOSiW w drodze odrębnego zarządzenia."
 
§ 2.
W pozostałym zakresie treść Regulaminu Organizacyjnego pozostaje bez zmian.
 
§ 3.
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kierownika MOSiW.
                    Kierownik
                                         Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
                        (-) Dariusz Stafyniak
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Załącznik nr 1 do zarządzenia  Nr 16/2012
Kierownika Międzyrzeckiego  Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
z dnia 30.08.2012  r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu  Organizacyjnego
Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu

ANEKS NR 3/2012
DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO
MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA SPORTU I WYPOCZYNKU 
W MIĘDZYRZECZU
 W Regulaminie organizacyjnym Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu wprowadza się następujące zmiany:
 
§ 1.
1. Wprowadza się zmiany w schemacie organizacyjnym:
- likwiduje się jedno stanowisko Sprzątaczki w dziale Pływalnia Miejska.
2. Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.
 
§ 2.
W pozostałym zakresie treść Regulaminu Organizacyjnego pozostaje bez zmian.
 
§ 3.
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kierownika MOSiW.
                           Kierownik
                                         Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
                           (-) Dariusz Stafyniak
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Załącznik nr 1 do zarządzenia  Nr 20/2012
Kierownika Międzyrzeckiego  Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
z dnia 30.10.2012  r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu  Organizacyjnego
Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu

ANEKS NR 4/2012
DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO
MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA SPORTU I WYPOCZYNKU 
W MIĘDZYRZECZU
 W Regulaminie organizacyjnym Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku 
w Międzyrzeczu wprowadza się następujące zmiany:
 
§ 1.
1. Wprowadza się następujące zmiany w regulaminie organizacyjnym:
- skreśla się w §1 pkt. b ,
- skreśla się §5.
2. Wprowadza się zmiany w schemacie organizacyjnym:
- likwiduje się stanowisko Zastępcy kierownika w dziale Administracji,
- likwiduje się stanowisko Konserwatora w dziale OW Głębokie.
3. Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.
 
§ 2.
W pozostałym zakresie treść Regulaminu Organizacyjnego pozostaje bez zmian.
 
§ 3.
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kierownika MOSiW.
                             Kierownik
                                         Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
                           (-) Dariusz Stafyniak   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Załącznik nr 1 do zarządzenia  Nr 8/2014
Kierownika Międzyrzeckiego  Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
z dnia 28.05.2014 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu  Organizacyjnego
Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu

ANEKS NR 1/2014
DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO
MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA SPORTU I WYPOCZYNKU 
W MIĘDZYRZECZU
 W Regulaminie organizacyjnym Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu wprowadza się następujące zmiany:
 
§ 1.
1. Wprowadza się następujące zmiany w regulaminie organizacyjnym:
- skreśla się §19.
2. Wprowadza się zmiany w schemacie organizacyjnym:
- likwiduje się stanowisko Kierowcy ciągnika w dziale OW Głębokie,
- tworzy się stanowisko Konserwatora w dziale OW Głębokie.
3. Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.
 
§ 2.
W pozostałym zakresie treść Regulaminu Organizacyjnego pozostaje bez zmian.
 
§ 3.
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kierownika MOSiW.
                        Kierownik
                                         Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
                           (-) Grzegorz Rydzanicz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Załącznik nr 1 do zarządzenia  Nr 4/2015
Kierownika Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
z dnia 31.07.2015 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Organizacyjnego
Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu

ANEKS NR 1/2015
DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO
MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA SPORTU I WYPOCZYNKU 
W MIĘDZYRZECZU
    W Regulaminie organizacyjnym Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu wprowadza się następujące zmiany:
 
§ 1.
1.    Wprowadza się następujące zmiany w regulaminie organizacyjnym:
- skreśla się w §3 lit. p,
- §4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„W razie nieobecności Kierownika zastępuje go Główny księgowy lub inny upoważniony pracownik.”
- §18 otrzymuje brzmienie:
„Do zadań Rzemieślnika-specjalisty należy w szczególności:
1.    systematyczna kontrola stanu technicznego wyznaczonego obiektu,
2.    dokonywanie konserwacji i bieżących napraw.”
2.    Wprowadza się zmiany w schemacie organizacyjnym:
- tworzy się stanowisko Rzemieślnik-specjalista w dziale ORLIKI.
3.    Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.
 
§ 2.
W pozostałym zakresie treść Regulaminu Organizacyjnego pozostaje bez zmian.
 
§ 3.
Aneks obowiązuje od dnia wydania i wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni.
 
Kierownik
 Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
(-) Grzegorz Rydzanicz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Załącznik nr 1 do zarządzenia  Nr 9/2015
Kierownika Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
z dnia 04.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Organizacyjnego
Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu

ANEKS NR 2/2015
DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO
MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA SPORTU I WYPOCZYNKU 
W MIĘDZYRZECZU
  
W Regulaminie organizacyjnym Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu wprowadza się następujące zmiany:
 
§ 1.
1. Wprowadza się zmiany w regulaminie organizacyjnym:
- §2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Do podstawowych obowiązków MOSiW należy realizacja zadań wynikających ze Statutu oraz zleconych przez Gminę Międzyrzecz w zakresie sportu, wypoczynku i rekreacji. MOSiW zarządza również w imieniu Gminy Międzyrzecz terenami oraz obiektami rekreacyjnymi i sportowymi.”
- §3 pkt 1, lit. b otrzymuje brzmienie:
„Kierownik ds. obiektów sportowych i wypoczynkowych”
- §3 pkt 1, lit. h otrzymuje brzmienie:
„Recepcjonista”
- dodaje się w §3 pkt. 4 o następującej treści:
„Do realizacji zadań przewiduje się możliwość tworzenia działów w ramach funkcjonowania MOSiW.”
- §5 otrzymuje brzmienie:
„Do zadań Kierownika ds. obiektów sportowych i wypoczynkowych należy
w szczególności:
1. kierowanie i nadzór nad działalnością podległych obiektów,
2. prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych dotyczących podległych obiektów.”
- §11 otrzymuje brzmienie:
„Do zadań Recepcjonisty należy w szczególności:
1. prowadzenie rejestrów dzierżawców i odczytów zużycia mediów na obiekcie,
2. prowadzenie spraw administracyjno-biurowych, a w tym wystawianie faktur VAT w zakresie swoich zadań służbowych.”
- §16 otrzymuje brzmienie:
„Do zadań Pracownika zaplecza sportowego należy w szczególności:
1. wykonywanie drobnych napraw,
2. czynny udział przy organizacji zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych.”
2. Wprowadza się zmiany w schemacie organizacyjnym:
- tworzy się stanowisko Kierownik ds. obiektów sportowych i wypoczynkowych
 w dziale ADMINISTRACJA,
- likwiduje się stanowisko Rzemieślnik-specjalista w dziale ORLIKI,
- likwiduje się stanowisko Kierownik recepcji w dziale OW GŁĘBOKIE,
- tworzy się stanowisko Recepcjonista w dziale OW GŁĘBOKIE.
3. Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.
 
§ 2.
W pozostałym zakresie treść Regulaminu organizacyjnego pozostaje bez zmian.
 
§ 3.
Aneks obowiązuje od dnia wydania i wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni.
Kierownik
 Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
(-) Grzegorz Rydzanicz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Załącznik nr 1 do zarządzenia  Nr 10/2015
Dyrektora Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
z dnia 13.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Organizacyjnego
Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu

ANEKS NR 3/2015
DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO
MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA SPORTU I WYPOCZYNKU 
W MIĘDZYRZECZU
  
W Regulaminie organizacyjnym Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu wprowadza się następujące zmiany:
 
§ 1.
1. Użyte w § 1 pkt 4, §3 pkt 1 lit. a oraz pkt 2, §4 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, §21 pkt 1 i 2, §211 pkt 4 słowa „kierownik” zastępuje się słowami „dyrektor”.
2. Wprowadza się zmiany w schemacie organizacyjnym:
- zastępuje się Kierownika jednostki stanowiskiem Dyrektor.
3. Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.
 
§ 2.
W pozostałym zakresie treść Regulaminu organizacyjnego pozostaje bez zmian.
 
§ 3.
Aneks obowiązuje od dnia wydania i wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni.
Dyrektor
 Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
(-) Grzegorz Rydzanicz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Załącznik nr 1 do zarządzenia  Nr 13/2016
Dyrektora Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
z dnia 12.08.2016 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Organizacyjnego
Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu

ANEKS NR 1/2016
DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO
MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA SPORTU I WYPOCZYNKU
W MIĘDZYRZECZU
 
W Regulaminie organizacyjnym Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu wprowadza się następujące zmiany:
 
§ 1.
1.    Wprowadza się zmiany w schemacie organizacyjnym:
- dodaje się jedno stanowisko Pracownika zaplecza sportowego (HALA)
- dodaje się jedno stanowisko Sprzątaczka (PŁYWALNIA).
2.    Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.
 
§ 2.
W pozostałym zakresie treść Regulaminu organizacyjnego pozostaje bez zmian.
 
§ 3.
Aneks obowiązuje od dnia wydania i wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni.
 
Dyrektor
 Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
(-) Grzegorz Rydzanicz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Załącznik nr 1 do zarządzenia  Nr 5/2017
Dyrektora Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
z dnia 03.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Organizacyjnego
Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu

ANEKS NR 1/2017
DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO
MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA SPORTU I WYPOCZYNKU
W MIĘDZYRZECZU
 
W Regulaminie organizacyjnym Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu wprowadza się następujące zmiany:
 
§ 1.
1.    Wprowadza się zmiany w regulaminie organizacyjnym:
- skreśla się §3 pkt 1 lit. h,
- skreśla się §11.
2.    Wprowadza się zmiany w schemacie organizacyjnym:
- likwiduje się stanowiska Recepcjonista oraz Konserwator (OW GŁĘBOKIE)
- likwiduje się stanowisko Kierownik-gospodarz obiektu (STADION),
- dodaje się stanowisko Konserwator (STADION),
- zmienia się bezpośrednią podległość służbową obiektu STADION.
3.    Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.
 
§ 2.
W pozostałym zakresie treść Regulaminu organizacyjnego pozostaje bez zmian.
 
§ 3.
Aneks obowiązuje od dnia wydania i wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni.
 
Dyrektor
 Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
(-) Grzegorz Rydzanicz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
« powrót do poprzedniej strony