ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statut wraz z aktualnymi zmianami MOSiW

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Statut MOSiW

Akapit nr 1 - brak tytułu

STATUT Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu stanowi załącznik do Uchwały Nr LII/515/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie statutu Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
 
STATUT Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku
 1. Rozdział.
  ​Postanowienia ogólne
  • § 1. Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu zwany dalej MOSiW jest jednostką budżetową Gminy Międzyrzecz .
  • § 2. Nadzór nad MOSiW sprawuje Burmistrz Międzyrzecza.
  • § 3. Siedzibą MOSiW jest miasto Międzyrzecz.
  • § 4. MOSiW terenem swojego działania obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • § 5. MOSiW wykonuje zadania własne Gminy Międzyrzecz w zakresie sportu i rekreacji z wyłączeniem zadań realizowanych w tym obszarze przez szkoły.
 2. Rozdział
  ​Cele i zadania MOSiW
  • § 6. Celem działania MOSiW jest:
  1. upowszechnianie zachowań prozdrowotnych
  2. propagowanie i popularyzowanie kultury fizycznej i sportu, rekreacji i wypoczynku
  3. zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych
  4. zapewnienie warunków do rekreacji oraz uprawiania sportu poprzez utrzymywanie w należytym stanie obiektów sportowych i udostępnianie ich zainteresowanym.
  • § 7. MOSiW realizuje cele określone w § 6 poprzez:
  1. administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi Gminy Międzyrzecz z zachowaniem szczególnej staranności w administrowaniu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochroną
  2. udostępnianie administrowanych obiektów wszystkim zainteresowanym
  3. prowadzenie nauki pływania
  4. prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych
  5. propagowanie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży zachowań promujących zdrowy sposób spędzania wolnego czasu
  6. udostępnianie bazy pływackiej szkołom działającym na terenie Gminy Międzyrzecz na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
  7. organizowanie zawodów sportowych i imprez o charakterze rekreacyjnym
  8. realizowanie innych zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej
  9. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie realizacji zadań statutowych.
 3. Rozdział
  ​Organizacja MOSiW
  • § 8.
  1. MOSiW zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
  2. Dyrektor MOSiW działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Międzyrzecza.
  • § 9.
  1. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora MOSiW wykonuje Burmistrz Międzyrzecza.
  2. Zatrudnienie następuje zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.2022, poz. 530 z późn. zm.).
  • § 10.
  1. Do zakresu obowiązków Dyrektora MOSiW w szczególności należy:
   • 1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania MOSiW i kierowanie jego działalnością
   • 2) opracowywanie oraz realizacja planów finansowych
   • 3) zaciąganie zobowiązań i dysponowanie środkami finansowymi MOSiW w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa
   • 4) sprawowanie kontroli wewnętrznej
   • 5) reprezentowanie zakładu na zewnątrz
   • 6) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników w MOSiW
   • 7) wydawanie, w oparciu o obowiązujące akty normatywne, zarządzeń wewnętrznych, instrukcji i regulaminów
   • 8) określanie dni i godzin otwarcia podległych obiektów;
   • 9) prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji
   • 10) zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom administrowanych obiektów.
  2. Wewnętrzną organizację MOSiW określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.
 4. Rozdział
  Gospodarka finansowa MOSiW
  • § 11.
  1. MOSiW prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.
  2. Podstawą gospodarki finansowej MOSiW jest roczny plan dochodów i wydatków zwany dalej planem finansowym.
  • § 12. MOSiW prowadzi rachunkowość według wymogów określonych w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych i wydawanych doń przepisach wykonawczych oraz sporządza według zasad tam podanych, sprawozdania finansowe i budżetowe.
  • § 13. MOSiW prowadzi odrębny rachunek bankowy.
 5. Rozdział
  ​Nadzór nad MOSiW
  • § 14.
  1. Burmistrz Międzyrzecza w granicach określonych przez prawo dokonuje kontroli i oceny działalności MOSiW oraz jego Dyrektora.
  2. W ramach sprawowanego nadzoru Burmistrz jest uprawniony do:
   • 1) żądania informacji, sprawozdań i wglądu do dokumentów
   • 2) zobowiązania Dyrektora do podjęcia określonych działań bądź wstrzymania się od nich.
 6. Rozdział
  Postanowienia końcowe
  • § 15. W sprawach związanych z funkcjonowaniem MOSiW, a nie uregulowanych niniejszym statutem, stosuje się regulamin organizacyjny oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
  • § 16. Zmiany w statucie mogą być dokonywane uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
  • § 17. MOSiW używa pieczęci o treści:
   Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
   os. Kasztelańskie 8 A
   66-300 Międzyrzecz
   tel. 95 742 73 80

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
MOSiW w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Lisiecka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Lisiecka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-06 11:17:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Lisiecka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-06 11:28:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Lisiecka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-01 11:57:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2936 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »